Adiunkt badawczy (dwa stanowiska)

Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OTWARCIE KONKURSU 12 STYCZNIA 2023 r.

Zatrudnienie pełnoetatowe do 30.11.2024 w ramach projektu „Developing novel data analysis methods for future, huge radio-based cosmic rays and neutrino detectors, based on the GRANDProto300 experiment” finansowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Głównym zadaniem kandydata wyłonionego w konkursie będzie rozwijanie metod analizy danych z radiowych detektorów promieniowania kosmicznego i neutrin najwyższych energii przy wykorzystaniu danych z eksperymentu GRANDProto300, prototypu planowanego największego na świecie detektora promieniowania kosmicznego – GRAND (https://grand.cnrs.fr/).

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574).

 

 

Wymagania:

W momencie objęcia stanowiska kandydaci muszą posiadać stopień naukowy doktora nauk fizycznych lub astronomii. Dodatkowe wymagania to:

1. Dorobek naukowy potwierdzony opublikowanymi wynikami.

2. Doświadczenie w pracy nad analizą dużych zbiorów danych i/lub w uczeniu maszynowym.

3. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym bezproblemową pracę w międzynarodowym zespole badawczym.

Atutem będzie doświadczenie w dziedzinie astrofizyki cząstek, a w szczególności detekcji promieniowania kosmicznego najwyższych energii lub radioastronomii.

Podstawowe obowiązki:

Podstawowym zadaniem zatrudnionego adiunkta będzie rozwijanie metod analizy danych eksperymentu radiowej detekcji promieniowania kosmicznego i neutrin najwyższych energii – GP300 – w ramach kolaboracji GRAND (https://grand.cnrs.fr/). W zależności od doświadczenia adiunkt będzie skupiał się na podejściu „klasycznym” lub wykorzystującym uczenie maszynowe. Od zatrudnionego będzie również wymagane uczestnictwo w rozwoju i prowadzeniu eksperymentu GRAND, co będzie się wiązać z licznymi zagranicznymi wyjazdami służbowymi do miejsca umieszczenia aparatury. Kandydat będzie także uczestniczyć w opiece naukowej nad studentami i doktorantami włączonymi w prace zespołu.

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie pełnoetatowe do 30.11.2024 w projekcie badawczym „Developing novel data analysis methods for future, huge radio-based cosmic rays and neutrino detectors, based on the GRANDProto300 experiment” finansowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Miejsce zatrudnienia to Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Planowany początek zatrudnienia: 1 czerwca 2023.  Kandydat musi być gotowy do odbywania zagranicznych podróży służbowych. Całkowite wynagrodzenie w okresie zatrudnienia będzie wynosić 200 000,00 PLN pełnego wynagrodzenia, łącznie z kosztami pracodawcy.

Osoby zainteresowane pracą powinny przesłać na adres e-mail lech-wiktor.piotrowski@fuw.edu.pl następujące dokumenty:

1.      Podanie o zatrudnienie –  w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

2.      Informację o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia – dostępny również pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

3.      Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html) w formacie PDF z zeskanowanym podpisem

4.      Życiorys.

5.      Szczegółowa informacja o dotychczasowej działalności naukowej oraz planach badawczych.

6.      Spis publikacji.

7.      Opinie 2 pracowników naukowych znających dorobek kandydata. Opinie są poufne i powinny być przesłane przez opiniodawców bezpośrednio pod wskazany powyżej adres.

8.      Kopię dyplomu doktora lub zaświadczenie o złożeniu rozprawy doktorskiej. Realizacja zatrudnienia będzie możliwa jedynie po przedstawieniu oficjalnego zaświadczenia o nadaniu stopnia doktora.

Przy realizacji zatrudnienia wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów.

 

Przewiduje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 19.03.2023. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie za pomocą poczty elektronicznej.

 

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

 

W przypadku zatrudnienia wybrani kandydaci zobowiązani są do złożenia oryginałów dokumentów.

 

 

COMPETITION OPENING DATE 12 JANUARY 2023

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2022, item 574).

 

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

Full-time employment until 30.11.2024 in the „Developing novel data analysis methods for future, huge radio-based cosmic rays and neutrino detectors, based on the GRANDProto300 experiment” project financed by the Polish National Agency for Academic Exchange. The main task of the selected candidate will be to develop methods of the analysis of data from radio-based cosmic rays and neutrino detectors using data from the GRANDProto300 experiment, a prototype to the planned state-of-the-art, largest cosmic rays detector – GRAND (https://grand.cnrs.fr/).

 

The requirements:

 

Candidates should have a PhD in physical sciences or astronomy at the moment of taking the position. Additional requirements are:

1. Scientific achievements confirmed by journal publications.

2. Experience in working on big data analysis and/or in machine learning.

3. Command of English at a level that allows full participation in an international research team.

Experience in particle astrophysics, in particular, the detection of high-energy cosmic rays or radio astronomy, would be an additional asset.

 

Key responsibilities:

 

The main task of employed member of the team will be to develop methods of the analysis of data coming from the highest energy cosmic rays and neutrinos radio-detector – GRANDProto300 – a part of the GRAND collaboration (https://grand.cnrs.fr/). Depending on the experience, the candidate will focus on the „classical” or machine learning approach. The employee will also be required to participate in the development and conduct of the GRAND experiment, which will involve numerous foreign trips to the site of the apparatus. Candidate will also participate in scientific supervision over students and doctoral students participating in the work of the team.

 

The conditions of employment:

 

Full-time employment until 30.11.2024 in the research project „Developing novel data analysis methods for future, huge radio-based cosmic rays and neutrino detectors, based on the GRANDProto300 experiment” financed by the Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA). The place of employment is the Faculty of Physics, University of Warsaw. Planned start of the contract: June 1st, 2023. Applicant must be ready to travel abroad for research purposes. The full remuneration during the whole period of the employment will be 200 000,00 PLN including all employee and employer social security contributions and taxes.

 

The candidate should provide the following documents by e-mail to the address
lech-wiktor.piotrowski@fuw.edu.pl:

 

1.      Application for the position. Please use the PDF format containing a scanned signature.

2.      Information on the processing of personal data – information clause and consent clause – attachment to the announcement (available on the website
https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2021/01/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019_EN.docx). Please use the PDF format containing a scanned signature.

3.      Statement on reading and accepting the rules for job applications for a position of an academic teacher at the University of Warsaw (https://www.fuw.edu.pl/tl_files/dokumenty/konkursy/Oswiadczenie_o_zapoznaniu_sie_z_zasadami_konkursow_na_stanowiska_nauczycieli_akademickich_na_UW_ang.pdf ). Please use the PDF format containing a scanned signature.

4.      Curriculum Vitae.

5.      Summary of the performed and planned research.

6.      Publications list.

7.      Reference letter from 2 researchers who know the candidate’s achievements. The letters are confidential and should be sent directly by the authors to the address indicated above (and not transmitted by the candidate).

8.      Copy of the PhD diploma or a certificate of submission of the doctoral dissertation. Employment will only be possible after presenting by the candidate an official document certifying his/her obtaining of the PhD diploma.

The entire procedure will be concluded before 19th of March, 2023. The candidates will be notified individually via e-mail about the date of a possible interview with the commission appointed by the Dean of the Faculty as well as about the final results of the competition.

This announcement is the first step in the procedure of employing an academic teacher and its positive result will be a base for consecutive steps.

If employed, selected candidates are required to submit original documents.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl