adiunkt badawczy (postdoc) 2 stanowiska

  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki fizyczne

Opis stanowiska

OTWARCIE KONKURSU 17 MARCA 2023 r.

Zatrudnienie pełnoetatowe do 30.11.2024 w ramach projektu „Developing novel data analysis methods for future, huge radio-based cosmic rays and neutrino detectors, based on the GRANDProto300 experiment” finansowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Głównym zadaniem kandydata wyłonionego w konkursie będzie rozwijanie metod analizy danych z radiowych detektorów promieniowania kosmicznego i neutrin najwyższych energii przy wykorzystaniu danych z eksperymentu GRANDProto300, prototypu planowanego największego na świecie detektora promieniowania kosmicznego – GRAND (https://grand.cnrs.fr/).

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574

COMPETTION OPENING DATE 17 MARCH, 2023 

Full-time employment until 30.11.2024 in the „Developing novel data analysis methods for future, huge radio-based cosmic rays and neutrino detectors, based on the GRANDProto300 experiment” project financed by the Polish National Agency for Academic Exchange. The main task of the selected candidate will be to develop methods of the analysis of data from radio-based cosmic rays and neutrino detectors using data from the GRANDProto300 experiment, a prototype to the planned state-of-the-art, largest cosmic rays detector – GRAND (https://grand.cnrs.fr/).

 

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2022, item 574).

Załączniki