Adiunkt badawczy

Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: archeologia

Zał 1/ 2/ 2021

Dyrektor Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora

Liczba stanowisk – jedno

Planowany okres zatrudnienia: na czas nieokreślony

Warunki konkursu:

Od kandydata na to stanowisko wymaga się spełnienia wymagań, o których mowa w art.119 ust. 3 i 4  ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. 2021 r. poz. 478), a ponadto wymagane jest:

1. Dyplom doktora w zakresie archeologii.
2. Doświadczenie w zakresie badań archeologicznych kompleksów miejskich i obronnych ze szczególnym uwzględnieniem terenu Bałkanów.
3. Publikacje w wysoko punktowanych czasopismach i wydawnictwach

4. Doświadczenie w koordynowaniu i zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków UE

5. Umiejętności związane z wykonaniem dokumentacji archeologicznej metodą RTI/PTM.

Kryterium dodatkowe:  prawo jazdy BE

 

Dyscyplina: archeologia

Określenie podstawowych obowiązków:

Prowadzenie działalności naukowej, obejmującej podstawowe badania naukowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów
Opracowanie i dokumentacja zabytków na stanowiskach, na których są prowadzone badania archeologiczne realizowane przez OBA UW oraz inne jednostki krajowe i zagraniczne;.
Upowszechnianie wyników działalności naukowej, w szczególności w postaci
artykułów naukowych opublikowanych w zagranicznych czasopismach naukowych i  materiałach z  konferencji naukowych oraz w postaci monografii naukowych i rozdziałów w takich monografiach

Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora OBA UW
 

Wymagane dokumenty:

1.      podanie do Komisji Konkursowej  z prośbą  o rozpatrzenie kandydatury w konkursie  na stanowisko  adiunkta  ze stopniem doktora    zatrudnienie na czas nieokreślony od  dnia 1 września  2021

2.      życiorys naukowy wraz z informacją o osiągnięciach naukowych i organizacyjnych  oraz wykaz publikacji

3.      odpis dyplomu doktora

4.      kwestionariusz osobowy (http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/12/KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_KANDYDAT_11_2019-1.docx)

5.      klauzula informacyjna przy rekrutacji do pracy (http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/12/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-3.docx

6.      Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego ( formularz w załączeniu).

Zgłoszenia wraz z  wymaganymi dokumentami należy składać pocztą elektroniczną na adres novae@uw.edu.pl   do dnia  23 lipca  2021.  

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30 lipca 2021. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

 

 

………………………………………………………

(imię i nazwisko)

 

……………………………………………………………

(jednostka organizacyjna UW)

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim, określone w zarządzeniu nr 106 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r.

 

 

Warszawa, dnia………………..

 

 

…………………………………..
                             (podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att. 1/ 2/ 2021

The Director of the Antiquity of Southeastern Europe Research Centre

University of Warsaw

Competition for an adjunct professor with doctoral degree

Number of positions open: one

Planned employment period: permanent contract

Job requirements:

The successful candidate will fill requirements explicated in art.119 point 3 and 4 of the Higher Education Law (Law Journal 2021, item 478), and the following:

1. Doctoral degree in archaeology.

2. Experience in the field of archaeological research of urban and defence complexes, with particular emphasis on the Balkans.

3. Publications in highly scored magazines and publishers

4. Experience in coordinating and managing projects financed from EU funds

5. Skills related to the preparation of archaeological documentation using the RTI / PTM method.

Additional criterion: EB driving license

Discipline: archaeology

Key responsibilities include:

1. Conducting scientific research understood as empirical or theoretical work aimed primarily at gaining new knowledge about the foundations of phenomena and observable facts

2. Development and documentation  based on finds from the sites where archaeological work is carried out by the OBA, University of Warsaw and other domestic and foreign research institutions

3. Disseminating the results of scientific activity, especially in the form of scientific articles published in foreign scientific journals and proceedings of scientific conferences as well as in the form of scientific monographs and chapters in such monographs

4. Carrying out other tasks ordered by the director of the OBA

 

Required documents:

1.      application to the Search Committee with a request to consider the candidature in the search for employment of an adjunct with doctoral degree from 1st of September 2021 with permanent contract

2.       scientific curriculum with information on research achievements, organizational achievements and list of publications

3.      questionnaire content/uploads/sites/166/2019/12/KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_KANDYDAT_11_2019_EN.docx)

4.      agreement to processing personal data http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/12/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019_EN.docx

5.      copy of PhD diploma in archaeology

6.      statement on regarding and accepting the rules for job applications for a position of an academic teacher at the University of Warsaw ( in Att.)

 

Applications and required documents should be submitted by mail novae@uw.edu.pl until July 23, 2021

The results of the competition will be announced until   July 30, 2021. It is the first stage of the employment process for academic teachers set down in the UW Statute; a positive result is essential to proceed further.

 

 

 

 

………………………………………………………

(first name and surname)

 

……………………………………………………………

(UW organisational unit)

 

 

DECLARATION

 

 

I declare that I have read and accepted the rules for job applications for a position of an academic teacher at the University of Warsaw as specified by decree No. 106 of the Rector of the University of Warsaw of 27 September 2019.

 

 

 

 

Warsaw, ………………..

 

 

 

…………………………………..
                             (signature)