Adiunkt lub Asystent lub Wykładowca lub Starszy Wykładowca

Lotnicza Akademia Wojskowa
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Wymagania na stanowisko wykładowcy w Instytucie Logistyki i Transportu

INSTYTUCJA: Lotnicza Akademia Wojskowa
MIASTO: Dęblin
STANOWISKO: wykładowca
DZIEDZINA NAUKOWA: nauki inżynieryjno-techniczne

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport, inżynieria mechaniczna
FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę
WYMIAR CZASU PRACY: pełny etat

DATA OGŁOSZENIA: 21.06.2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.08.2022 r.

SŁOWA KLUCZOWE: logistyka, transport, konstrukcja maszyn

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.). Kandydaci muszą posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesyłanie na adres:

Kancelaria Jawna
Lotnicza Akademia Wojskowa
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Logistyki i Transportu Lotniczej Akademii Wojskowej” lub osobiste złożenie w Kancelarii Jawnej, Lotnicza Akademia Wojskowa, ul. Dywizjonu 303 nr 35,    08-521 Dęblin;

następujących dokumentów:

·        listu motywacyjnego (podania o zatrudnienie) skierowanego do J.M. Rektora – Komendanta;

·        kwestionariusza osobowego;

·        aktualnego CV ze zdjęciem;

·        dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub stopnia naukowego doktora;

·        certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji szczególnych umiejętności;

·        informacji o ewentualnym dorobku naukowym, dydaktycznym
i organizacyjnym;

·        oświadczenia, że LAW będzie w przypadku wygrania konkursu podstawowym miejscem pracy;

oświadczenia o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.);
·        własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

·        innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych (szczególnych) kwalifikacji.

Wymagania konieczne:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra;
 • udokumentowana znajomości języka angielskiego minimum na poziomie B2 lub równorzędnym; możliwa weryfikacja znajomości języka angielskiego w procesie rekrutacji;
  znajomość zagadnień związanych z logistyką, transportem, wytrzymałością materiałów, budową i konstrukcją maszyn posiadanie predyspozycji do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • dyspozycyjność,
 • znajomość języka polskiego na poziomie zaawansowanym.
   

Wymagania preferowane:

 • znajomość funkcjonowania logistyki i transportu lotniczego wynikające z posiadanego wykształcenia lub doświadczenia zawodowego;
 • doświadczenie w dydaktyce;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze transportu, logistyki lub eksploatacji sprzętu technicznego;
 • ukończenie studiów w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie;
 • dokumentowane osiągnięcia naukowe (publikacje, wystąpienia na konferencjach, autorskie opracowania niepublikowane o znaczeniu praktycznym, itp.),
 • dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
 • znajomość drugiego języka obcego.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 518 271

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.
Komisja konkursowa rozpatrzy kandydatury zgłoszone na konkurs, po przeprowadzeniu rozmów z wybranymi kandydatami oraz zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami zamknie konkurs. Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia podejmuje J.M. Rektor – Komendant po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji konkursowej. Przysłanych dokumentów nie zwracamy, a po zakończeniu postępowania konkursowego zostaną one komisyjnie zniszczone.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ”Rozporządzeniem”, Lotnicza Akademia Wojskowa informuje:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lotnicza Akademia Wojskowa z siedzibą w Dęblinie przy
ul. Dywizjonu 303 nr 35, kod pocztowy 08-521, w której imieniu działa Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej.

2.     Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych
w Lotniczej Akademii Wojskowej, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@law.mil.pl

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji lub w celu przeprowadzenia zarówno obecnej  jak i przyszłych rekrutacji, w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody.

4.     Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:

a)    przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz akty prawne wykonawcze, a w przypadku rekrutacji na stanowisko nauczyciela akademickiego również przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z których wynika niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);

b)    niezbędność podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);

c)    Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 1 Rozporządzenia – w przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii). Zgodą na przetwarzanie danych osobowych zwykłych jest przesłanie pisemnego oświadczenia lub wyraźne działanie potwierdzające (przesłanie dokumentów aplikacyjnych).

5.     Podanie danych osobowych wskazanych w obowiązujących przepisach jest obowiązkowe i niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, natomiast podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

6.     Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym dane te zostaną udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

7.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby obecnej rekrutacji do czasu jej zakończenia lub, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji – przez okres 1 roku.

8.     Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych osobowych.

9.     Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

10.  Udzielona przez zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać przez Panią/Pana cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.  Pani/Pana dane osobowe nie będę przekazywane do podmiotów trzecich.

12.  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biuro_ds.nauki@law.mil.pl