adiunkt – post-doc

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 7500 PLN
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

POSTDOC Habilitant w projekcie NCN (nabór MAESTRO-12): “Policentryczne regiony miejskie: identyfikacja, pomiary i rozwój”

Wymagania:

–  stopień doktora nauk w zakresie geografii lub pokrewnej, m.in. studia urbanistyczne i regionalne* **;

– predyspozycje do pracy naukowej oraz poziom wiedzy pozwalający na realizowanie zadań badawczych przewidzianych w stypendium;

– znajomość kluczowych pojęć i teorii z zakresu studiów miejskich i regionalnych;

– pogłębiona praktyczna znajomość narzędzi GIS;

– praktyczna znajomość kartografii internetowej i technik przestrzenno-ekonometrycznych;

– plusem jest możliwość pracy z R i/lub z rozbudowanymi bazami danych geograficznych

– doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, o czym świadczą artykuły w recenzowanych czasopismach międzynarodowych;

– biegłe posługiwanie się językiem angielskim (w mowie i piśmie)

– umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;

– komunikatywność i umiejętność pracy zarówno samodzielnej, jak i w zespole.

* Stanowisko typu post-doc dotyczy osoby, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, to oznacza, że do końca 2022 roku może ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku typu post-doc osoba, która uzyskała stopień doktora w 2015 roku i w latach kolejnych po nim następujących.

** Obowiązują również następujące warunki:

a) Stopień doktora nie został nadany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

b) Zatrudnienie obejmuje okres nie krótszy niż 6 miesięcy;

c) W okresie zatrudnienia nie jest możliwe pobieranie innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN;

d) W okresie zatrudnienia nie jest możliwe pobieranie wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Opis zadań:

Stypendium to będzie częścią większego projektu mającego na celu opracowanie ram badawczych dla „policentrycznych regionów miejskich” i znacznie poszerzy wiedzę na temat ich występowania, znaczenia i przyszłego rozwoju. W najbardziej podstawowej formie termin ten odnosi się do regionów charakteryzujących się (1) obecnością wielu mniej lub bardziej bliskich ośrodków bez (2) wyraźnego zróżnicowania ważności (np. holenderski Randstad). W wielu publikacjach naukowych postawiono hipotezę, że policentryczne regiony miejskie zyskują na znaczeniu. W kontekście względnego braku kompleksowego wysiłku w celu zidentyfikowania i przeanalizowania policentrycznych regionów miejskich, konkretnym celem badawczym tego stypendium podoktorskiego jest systematyczna identyfikacja i badanie regionów, które charakteryzują się zrównoważonym rozkładem wielkości sąsiadujących aglomeracji miejskich. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na rozmyte pogranicza z innymi typami systemów miejskich i innymi skalami miejskiej policentryczności: w praktyce można spodziewać się znalezienia funkcjonalnego i skalarnego kontinuum „miejskiej policentryczności”. Opracowana zostanie pierwsza kompleksowa lista PUR, ustalone zostaną relacje z innymi skalami oraz zostaną zidentyfikowane geograficzne wzorce podobieństwa i różnic (pod względem skali, regionów przygranicznych, zarysu przestrzennego i zagęszczenia).

W szczególności do zadań habilitanta należeć będzie:

– dokonanie przeglądu kluczowych metod identyfikacji miast i regionów funkcjonalnych,

– przyczynienie się do rozwoju PURban, otwartego narzędzia programowego do identyfikacji policentrycznych regionów miejskich

– zastosowanie metodologii przestrzenno-ekonometrycznych do zbadania (domniemanych) relacji między policentrycznymi regionami miejskimi a szeregiem procesów gospodarczych, środowiskowych i społecznych;

– udział w przygotowaniu publikacji anglojęzycznych.

Konkurs NCN typ: Maestro-12

Warunki zatrudnienia:

– planowana data rozpoczęcia: 2 Stycznia 2023 r.;

– stypendium podoktoranckie w wysokości 7500 zł brutto wypłacane z grantu NCN.

 

Oferujemy:

– możliwość rozwijania umiejętności i zdobywania doświadczenia w zakresie geografii miast i studiów regionalnych pod okiem czołowego eksperta międzynarodowego;

– wsparcie merytoryczne i przyjazne środowisko pracy.

Dodatkowe informacje:

– życiorys akademicki (w języku angielskim);

– list motywacyjny (w języku angielskim);

– odpis dyplomu doktora;

– adresy e-mail dwóch referencji akademickich;

– cyfrowa kopia artykułu, w którym kandydat był pierwszym autorem.

Termin składania ofert i dokumentów: do 19.12.2022

Wnioski należy składać mailowo na adres ben.derudder@umk.pl, w temacie wpisując „Maestro – PUR identification”

Kandydaci zakwalifikowani zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną online lub na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki PrzestrzennejUMK w Toruniu, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń.

Ostateczny wybór spośród kandydatów znajdujących się na krótkiej liście zostanie przeprowadzony w następujący sposób: będzie wybrana w ramach otwartego konkursu, przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną powołaną przez kierownika podmiotu realizującego projekt badawczy. Ocena kandydatów odbędzie się na podstawie kryteriów przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie, a wyniki konkursu zostaną podawane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 19.12.2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnozigp@umk.pl