Adiunkt / Profesor Uczelni

Wydział Psychologii w Sopocie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

SWPS‌ ‌Uniwersytet‌ ‌Humanistycznospołeczny‌ ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ i akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌ ‌i‌ ‌Katowicach.‌ ‌Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌

Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌ ‌ ‌

Zespół‌ ‌Uniwersytetu‌ ‌SWPS‌ ‌tworzy‌ ‌ponad‌ ‌700‌ ‌osób‌ ‌–‌ ‌pracowników‌ ‌akademickich‌ ‌i‌ ‌pionu‌ biznesowo-organizacyjnego.‌ ‌Uczelnia‌ ‌jest‌ ‌atrakcyjnym‌ ‌miejscem‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego,‌ ‌zapewnia‌ ‌system‌ ‌atrakcyjnych‌ ‌benefitów‌ ‌pracowniczych.‌ ‌Tworzymy‌ ‌zróżnicowane‌ ‌i‌ ‌współdziałające‌ ‌środowisko‌ ‌profesjonalistów‌ ‌ceniących‌ ‌pracę‌ ‌na‌ ‌rzecz‌ ‌studentów,‌ ‌tworzenie‌ ‌wiedzy‌ ‌i‌ ‌jej‌ ‌praktyczne‌ ‌wykorzystanie.‌‌ Pracownikami‌ ‌i‌ ‌współpracownikami‌ ‌uczelni‌ ‌są‌ ‌wybitni‌ ‌naukowcy,‌ ‌odnoszący‌ ‌sukcesy‌ ‌praktycy,‌ ‌artyści‌ i ‌przedstawiciele‌ ‌świata‌ ‌mediów.‌ ‌ ‌

Dziekan‌ ‌Wydziału‌ Psychologii w Sopocie ‌Uniwersytetu‌ Humanistycznospołecznego‌ SWPS‌ ‌ogłasza‌ ‌konkurs‌ ‌na‌ ‌stanowisko:‌ ‌

Adiunkt / Profesor Uczelni

Wydział Psychologii w Sopocie
Miejsce pracy: Sopot
ścieżka badawczo-dydaktyczna
pensum dydaktyczne: 240 godzin

 

Zadania na stanowisku:

Prowadzenie działalności badawczej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego w dyscyplinie Psychologia, w tym:
Publikowanie w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych,
Prowadzenie i realizowanie projektów badawczych z perspektywą stworzenia grupy badawczej;
Prowadzenie działalności dydaktycznej z zakresu psychologii w Wydziale Psychologii w Sopocie;
Aktywny udział we współpracy Wydziału Psychologii w Sopocie ze środowiskiem lokalnym, w tym w działaniach na rzecz wspierania zdrowia psychicznego.

Od kandydatów oczekujemy:

Posiadania‌ ‌stopnia‌ ‌naukowego‌ doktora/doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, wymagany kierunek psychologii;
Co najmniej 5-letniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej, doświadczenia w prowadzeniu seminariów dyplomowych;
Publikacji naukowych: regularne publikacje naukowe w międzynarodowych czasopismach z IF, w tym co najmniej jedna publikacja za min. 100 punktów, gdzie aplikujący jest pierwszym autorem;
Udziału w realizacji grantów krajowych i zagranicznych (jako kierownik i/lub wykonawca): w tym co najmniej jeden grant zewnętrzny, w którym aplikujący jest/był kierownikiem;
Aktywny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych;
Doświadczenia organizacyjnego w zakresie wspomagania działalności jednostki naukowej lub dydaktycznej;
Gotowości‌ ‌do‌ ‌prowadzenia‌ ‌zajęć‌ ‌także‌ ‌w‌ ‌weekendy‌;
Biegłej ‌znajomości‌ ‌języka‌ ‌angielskiego‌ oraz języka polskiego, umożliwiającej‌ ‌prowadzenie‌ ‌zajęć‌ ‌oraz‌ samodzielne‌ ‌pisanie‌ ‌publikacji‌;
Bardzo‌ ‌dobrej‌ ‌obsługi‌ ‌komputera‌ ‌i‌ ‌gotowości‌ ‌do‌ ‌uczenia‌ ‌się‌ ‌nowych‌ ‌aplikacji‌;
Deklaracji‌ ‌o‌ ‌zatrudnieniu‌ ‌w‌ ‌SWPS‌ ‌Uniwersytecie‌ ‌Humanistycznospołecznym‌ ‌jako‌ podstawowym‌ ‌miejscu‌ ‌pracy‌.

Oferujemy:‌ ‌ ‌

Pracę na Wydziale Psychologii w Sopocie;
Konkurencyjne‌ ‌wynagrodzenie‌ ‌oraz‌ ‌system‌ ‌atrakcyjnych‌ benefitów‌;
Możliwość‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego,‌ ‌w‌ ‌tym‌ ‌rozwijania‌ ‌kompetencji‌ ‌dydaktycznych‌;
Elastyczne‌ ‌ścieżki‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego‌;
Możliwość‌ ‌pracy‌ ‌i‌ ‌rozwoju‌ ‌w‌ ‌interdyscyplinarnym‌ ‌i‌ ‌przyjaznym‌ ‌środowisku‌ ‌akademickim‌;
Współtworzenie‌ ‌kultury‌ ‌instytucjonalnej‌ ‌ceniącej‌ ‌otwartość,‌ ‌odwagę‌ ‌i‌ ‌odpowiedzialność‌. ‌
 

Wykaz‌ ‌dokumentacji‌ ‌konkursowej:‌ ‌ ‌

CV‌ ‌z‌ ‌wykazem‌ ‌dorobku‌ ‌naukowego,‌ ‌dydaktycznego‌ ‌i‌ ‌organizacyjnego‌ ‌(z‌ ‌bezpośrednim‌ odniesieniem‌ ‌do‌ ‌podanych‌ ‌wyżej‌ ‌kryteriów‌ ‌kwalifikacyjnych),‌ ‌a‌ ‌także‌ ‌zawierające‌ ‌opis‌ ‌innych‌ ‌doświadczeń‌ ‌zawodowych‌ ‌i‌ ‌zainteresowań‌‌,
kopia‌ ‌dokumentów‌ ‌poświadczających‌ ‌uzyskanie‌ ‌stopnia‌ ‌naukowego‌ ‌doktora/doktora habilitowanego.

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego.

Termin nadsyłania aplikacji: 28 lutego 2022 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 marca 2022 r. 

Termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2022 r.

 

 Kryteria formalne:

Osiągnięcia naukowe – 50% oceny;
Osiągnięcia dydaktyczne – 40% oceny;
Osiągnięcia praktyczne i organizacyjne – 10% oceny.

Skład‌ ‌komisji‌ ‌konkursowej: ‌ 

dr hab. Aleksandra Szymków-Sudziarska, prof. Uniwersytetu SWPS – Przewodniczący Komisji
dr hab. Romana Kadzikowska -Wrzosek, prof. Uniwersytetu SWPS – Członek komisji
dr Dorota Szczygieł – Członek komisji
Anna Zając – Pracownik działu personalnego, Sekretarz Komisji

Konkurs‌ ‌jest‌ ‌pierwszym‌ ‌etapem‌ ‌określonej‌ ‌w‌ ‌Regulaminie‌ ‌konkursu‌ ‌(LINK‌ ‌DO‌ ‌REGULAMINU)‌ procedury‌ ‌zatrudniania‌ ‌na‌ ‌stanowisku‌ ‌nauczyciela‌ ‌akademickiego,‌ ‌a‌ ‌jego‌ ‌pozytywne‌ ‌ rozstrzygnięcie‌ ‌stanowi‌ ‌podstawę‌ ‌do‌ ‌dalszego‌ ‌postępowania.‌ 

Komisja‌ ‌konkursowa‌ ‌zastrzega‌ ‌sobie‌ ‌prawo‌ ‌do‌ ‌kontaktu‌ ‌jedynie‌ ‌z‌ ‌wybranymi‌ ‌kandydatami.‌ ‌ 

‌W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem azajac2@swps.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę cutt.ly.