Adiunkt / Profesor Uczelni

Katedra Ekonomii
Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

na stanowisko PROFESORA UCZELNI / ADIUNKTA w Katedrze Ekonomii,

na kierunku EKONOMIA, w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

 

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

 

INSTYTUCJA: Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

MIASTO: 64-920 Piła, Polska

STANOWISKO: profesor uczelni / adiunkt (1)

DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia i finanse

DATA OGŁOSZENIA:   12 stycznia 2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12 lutego 2023 r.

LINK DO STRONY:

 

SŁOWA KLUCZOWE: doktor lub doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych
w dyscyplinie ekonomia i finanse (nowa klasyfikacja lub adekwatna) / dr habilitowany lub doktor nauk ekonomicznych, ekonomia, podstawowe miejsce pracy, pełen wymiar czasu pracy

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające tytuł profesora / stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych / stopień doktora (doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse) / doktora nauk ekonomicznych oraz dorobek naukowy w tym zakresie. Dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w obszarze rachunkowości i finansów i/lub metod ilościowych. Ponadto kandydat zobowiązany jest do udokumentowania doświadczenia w pracy naukowej oraz dydaktycznej.

Stanowisko profesora uczelni po spełnieniu wymogów zawartych w Statucie ANS w Pile.

I. Potrzeby:

1. Zapewnienie wysokiej jakości zajęć dydaktycznych z przedmiotów kierunkowych oraz specjalnościowych na kierunku Ekonomia. (I i II stopnia, tryb stacjonarny i niestacjonarny), szczególnie w zakresie rachunkowości i finansów. Praca organizacyjna na potrzeby kierunku i Katedry.

II. Wymagania:

1. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych / stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych (zgodnie z obowiązującymi przepisami: nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse).

2. Dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe w zakresie ekonomii (z ostatnich 5 lat).

3. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów związanych z ekonomią.

4. Wykaz publikacji z ostatnich 5 lat.

5. Zatrudnienie w ANS w Pile na podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy.

6. Ogólna dostępność i dyspozycyjność.

7. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

8. Mile widziany zagraniczny dorobek naukowy oraz/lub doświadczenie zagraniczne w prowadzeniu badań naukowych.

9. Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

 

Kandydat zobowiązany jest do spełnieniu wymogów wynikających z art. 113 ust.1 oraz art. 125. l. ustawy z dnia 1 ustawy z dnia Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

Do konkursu na stanowisko profesora uczelni może przystąpić osoba posiadająca stopień naukowy doktora oraz znaczące osiągnięcia dydaktyczne lub zawodowe, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów określonych w  § 112 Statutu Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile.

Dokumentacja złożona musi zostać zgodnie z wymogami i trybem przewidzianym w ZARZĄDZENIE NR 7/20 REKTORA PAŃSTWOWEJ UCZELNI STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów do konkursu otwartego na nauczycieli akademickich zatrudnianych w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile Na podstawie § 115 ust. 3 Statutu Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile.

Dokumenty wymagane od kandydata:

1. List motywacyjny lub wniosek o zatrudnienie;

2. CV;

3. Odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz wymagań dodatkowych, określonych w statucie PUSS w Pile;

4. Kserokopie zaświadczeń, certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (np. FCE, CAE), certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym;

5. Informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z wykazem publikacji;

6. Informacje o doświadczeniu zawodowym;

7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

9. Oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na czas nieokreślony lub na czas określony;

10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zatrudnienie w podstawowym miejscu pracy;

11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

Dodatkowo kandydat może złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu. Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres: Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, lub drogą mailową na adres: prorektor@ans.pila.pl

1. Postępowanie konkursowe może być w każdym czasie przerwane lub unieważnione przez Rektora, bez podania przyczyny, do czasu zatrudnienia kandydata.

2. Wyniki postępowania konkursowego nie stanowią podstawy do kierowania przez kandydatów w stosunku do Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile jakichkolwiek roszczeń, a w szczególności roszczenia o zatrudnienie.

3. Decyzję o zatrudnieniu kandydata podejmuje Rektor. W przypadkach uzasadnionych merytorycznie, Rektor ma prawo nie zatrudnić kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym. Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

Uczelnia nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, związanych z całością procesu uczestnictwa w konkursie.

 

Załączniki