Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Nowych Technologii i Chemii
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria materiałowa

INSTYTUCJA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

MIASTO: WARSZAWA

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, pełny etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria materiałowa

DATA OGŁOSZENIA: 01.06.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 01.07.2022 r.

OKRES ZATRUDNIENIA: czas nieokreślony

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: detektory podczerwieni, fotoluminescencja, rozpraszanie ramanowskie, optyczna charakteryzacja warstw półprzewodnikowych.

 

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydata do objęcia stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych powinno cechować doświadczenie w prowadzeniu pracy naukowej i dydaktycznej, udokumentowane dorobkiem naukowym przynależnym do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika lub inżynieria materiałowa. Osoba ta będzie zajmować się optyczną charakteryzacją warstw półprzewodnikowych oraz charakteryzacją detektorów podczerwieni. Wymagana jest wiedza i doświadczenie w zakresie wymienionej tematyki. Kandydat będzie uczestniczył w procesie dydaktycznym – fizyki ogólnej.

 

Wymagania od kandydatów:

–         kwalifikacje zawodowe potwierdzone stopniem doktora nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie automatyka, elektronika i elektrotechnika lub inżynieria materiałowa;

–         znajomość zagadnień związanych z fizyką ciała stałego oraz budową detektorów podczerwieni;

–         znajomość metodologii pomiarowych struktur półprzewodnikowych;

–         rozpoznawalny dorobek naukowy, co najmniej 4publikacje zgodnie z aktualnym Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN, indeks Hirscha co najmniej 2;

–         aktywny udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych z prezentacjami wygłoszonymi w języku angielskim i polskim;

–         udział, w co najmniej 1 projekcie badawczym;

–         dobra znajomość języka angielskiego.

 

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

–         podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;

–         kwestionariusz osobowy;

–         życiorys zawodowy (CV), informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

–         odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

–         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie
z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);

–         oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

–         oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;

–         oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;

–         oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

–         oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym miejscem pracy.

Wzory dokumentów dostępne są pod adresem: https://bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

 

Dokumenty należy składać w terminie do 01.07.2022 r.

–           osobiście w sekretariacie Wydziału Nowych Technologii i Chemii w bud. 100/151, listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46,

–           pocztą elektroniczną/faksem: jaroslaw.rutkowski@wat.edu.pl, fax: 261 839 470.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 014.

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany numer kontaktowy i podać hasło do plików.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

 

INSTITUTION MILITARY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

CITY: WARSAW

POSITION: assistant professor in the research and teaching worker group, full-time job

DISCIPLINE: materials science

POSTED:  1th  June 2022 r.

EXPIRES:  1th  July 2022 r.

PERIOD OF EMPLOYMENT: permanent contract

WEBSITE: www.wat.edu.pl

KEY WORDS: infrared photodetectors, photoluminescence, Raman scattering, optical characterization of the semiconductor layers.

 

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

The candidate for the position of assistant professor (research and teaching) should be characterized by experience in scientific and didactic work, documented by scientific achievements belonging to the field of engineering and technical sciences: automatics, electronics and electrotechnics or material science. The person will be responsible for the optical characterization of the semiconductor layers and characterization of the infrared detectors. There is required the knowledge and the experience in the field of the subject mentioned above. The candidate will participate in the general physics teaching process.

 

Admission requirements:

–         PhD degree with thesis subject related directly to mentioned research field (automatics, electronics and electrotechnics or material science);

–         knowledge in the field of solid state physics as well as infrared photodetectors design;

–         knowledge of the semiconductor measurements methodology;

–         recognizable scientific achievements, at least 4 papers on current list MEiN, Hirsch index min. 2;

–         active participation in the international and national conferences with presentations given both in English and Polish;

–         participation in at least 1 research projects;

–         good English skills.

The competition application should include:

–         a letter of application to the Rector of the Military University of Technology;

–         candidate’s questionnaire;

–         professional CV including scientific interests; scientific, didactic and organizational achievements;

–         copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate’s qualifications;

–         a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act of 10th May, 2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018 item 1000);

–         a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force;

–         a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime;

–         a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract;

–         a declaration on the full use of civil rights;

–         a declaration stating whether MUT is the core or non-core workplace for the applicant.

Document templates are available on: https://bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow .

Documents should be submitted by :  1th  July 2022 r.

–         in person to the secretary’s office at the front desk, building 100/151, by post: Military University of Technology, faculty of Advanced Technology and Chemistry, gen. Sylwestra Kaliskiego 2, Str. 00-908 Warsaw 46, Poland

–         by e-mail/fax: jaroslaw.rutkowski@wat.edu.pl, fax : 261 839 470.

Additional information can be obtained by phone: 261 839 014.

The files sent by e-mail containing personal data should be password protected. After sending the documents, please call the contact number indicated and provide the password for the files.

The competition will be adjudicated no later than two weeks after the competition deadline.

The applications that are rejected will be destroyed by the evaluating committee.

The Military University of Technology does not provide accommodation.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na jaroslaw.rutkowski@wat.edu.pl