adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Instytut Optoelektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

NUMER REFERENCYJNY: 1-IOE-ZTPiT-ADBD-22

INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: ELEKTRONIKA
DATA OGŁOSZENIA: 25.01.2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25.02.2022
LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: systemy wbudowane, systemy mikroprocesorowe, przetwarzanie sygnałów optycznych, kamery termowizyjne.

 

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi) 

 

Kandydat powinien posiadać wiedzę i  doświadczenie praktyczne związane z budową systemów wbudowanych i przetwarzania sygnałów. Powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej o profilu technicznym. Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta będzie realizowała zadania dydaktyczne z przedmiotów: Wstęp do informatyki, Podstawy programowania, Termowizja i technika podczerwieni, Przetwarzanie sygnałów itp.)

 

I.                   Wymagania od kandydata:

–        spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668);

–        kwalifikacje zawodowe potwierdzone stopniem naukowym doktora nauk w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (automatyka, elektronika i elektrotechnika lub informatyka techniczna i telekomunikacja);

–        ukończone studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego;

–        poświadczone doświadczenie w pracy na uczelni wyższej o profilu technicznym;

–        przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów podstawowych na kierunkach elektroniki i techniki podczerwieni;

–        dorobek publikacyjny – co najmniej cztery publikacje w czasopismach naukowych z wykazu MEiN;

–        umiejętność programowania w językach: C, C++, Python, Matlab;

–        znajomość systemów GNU/Linux;

–        znajomość zagadnień związanych z systemami wbudowanymi i tworzenia oprogramowania na systemy wbudowane;

–        znajomość zagadnień sieci komputerowych;

–        umiejętność pisania algorytmów przetwarzania obrazów termowizyjnych; 

–        doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych;

–        znajomość języka angielskiego na poziomie B2;

 

II. Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

–        podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;

–        kwestionariusz osobowy;

–        życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

–        odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

–         oświadczenie o podstawowym miejscu pracy;

–        oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu z pełni praw publicznych; braku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz braku ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo i szkolnictwie wyższym i nauce;

–        klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę w WAT;

–        oświadczenie osoby podejmującej zatrudnienie.

Wzory dokumentów dostępne na stronie:

https://bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

 

III. Dokumenty należy składać w terminie do 25.02.2022 r.

–         osobiście: w Sekretariacie Instytutu Optoelektroniki, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; bud. 136, pok. 114;

–         listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 – decyduje data wpływu do WAT;

Uchybienia formalne, które spowodują odrzucenie oferty: brak kompletu dokumentów wymienionych w punkcie II.

Aplikacja powinna być opatrzona numerem referencyjnym: 1-IOE-ZTPiT-ADBD-22

 

IV. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: (+48) 261 83 96 96

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany numer kontaktowy i podać hasło do plików.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

 

FORM FOR EMPLOYERS

REFERENCE NUMBER: 1-IOE-ZTPiT-ADBD-22

INSTITUTION: Military University of Technology, Institute of Optoelectronics
CITY: Warsaw
POSITION: Assistant professor, full-time employment
DISCIPLINE: Electronics
POSTED 25.01.2022
EXPIRES 25.02.2022
WEBSITE www.wat.edu.pl
KEY WORDS: embedded system, microprocessor systems, optical signal processing, infrared cameras.

 

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

 

The candidate should have the knowledge and practical experience in the construction and design of embedded systems and signal processing. In addition, the candidate should also have teaching experience (classes in a technical university), as the candidate’s duties will include teaching in classes of: Introduction to computer science, Basics of programing, Thermography and infrared technology.

 

I. Admission requirements:

–        meets the requirements determined in art. 113 of the „Law on Higher Education and Science”, July 20, 2018, (Journal of Laws of 2020, item 85);

–        at least a PhD degree in the field of electronics or computer sciences,

–        completed postgraduate studies in the field of teaching;

–        professional experience in the work at technical university;

–        the knowledge required to teach basic courses in the field of electronics and infrared technology;

–        at least four publications in the science journals from the Polish Ministry of Science and Education list;

–        computer programming skills including C, C++, Python and Matlab programming languages;

–        the knowledge of GNU/Linux systems;

–        the knowledge of embedded devices and the knowledge of application development on embedded systems;

–        the knowledge of computer networks;

–        ability to write image processing algorithms for thermal imagery;

–        the experience in research and development projects;

–        the knowledge of English at the B2 level;

 

II. The competition application should include:

–        a letter of application to the Rector of the Military University of Technology,

–        candidate’s questionnaire,

–        CV,

–        copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate’s 
qualifications,

–        a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act of;

–        a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force;

–        a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime;

–        a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract;

–        a declaration on the full use of civil rights;

–        a declaration stating whether Military University of Technology is the core or non-core workplace for the applicant

Document templates available on the website:

https://bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

 

III. Documents should be submitted till 25.02.2022

–    in person: to the secretary’s office of the Institute of Optoelectronics at the front 
desk, Military University of Technology, Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St, 
building 136, room 114;

–    by post: at the Military University of Technology, Institute of Optoelectronics, 00-908 Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St.;

Formal defects that constitute an absolute ground for the rejection of a tender are lack of documents mentioned in point II. 

The application should have a reference number: 1-IOE-ZTPiT-ADBD-22

 

IV. Additional information can be obtained by telephone: (+48) 261 83 96 96

The files sent by e-mail containing personal data should be password protected. After sending the documents, please call the contact number indicated and provide the password for the files.

The competition will be adjudicated within two weeks from the deadline for submission of offers.

The competition is the first stage specified in the Statute of the Military University of Technology of employment procedure as an academic teacher, and its positive resolution is the basis for further progress. The final decision on employing a person selected in the course of the competition is made by the Rector. The Military University of Technology reserves the right not to resolve the competition without giving a reason. The University does not provide accommodation.

At the end of the recruitment process, offers that do not meet the formal requirements and all other offers except the offer of the selected candidate are destroyed after one month from the day of the competition procedure completion.