adiunkt (w grupie pracowników dydaktycznych), pełny etat

Wydział Cybernetyki
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW Nr 1

INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna – Wydział Cybernetyki

MIASTO: Warszawa.

STANOWISKO: adiunkt (w grupie pracowników dydaktycznych), pełny etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: matematyka

DATA OGŁOSZENIA: 12.07.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.08.2022

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: matematyka, zastosowania matematyki

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Wymagania od kandydatów:

* spełnienie wymagań określonych w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja1668);

* stopień naukowy doktora nauk matematycznych, fizycznych lub technicznych;

* dorobek naukowy w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki;

* doświadczenie w nauczaniu matematyki w uczelniach technicznych;

* gotowość do prowadzenia w języku polskim i angielskim wykładów z matematyki dla studiów technicznych pierwszego i drugiego stopnia;

* znajomość języka angielskiego.

Zgłoszenie powinno zawierać:

* podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;

* kwestionariusz osobowy;

* życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

* odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

* oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,

* oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,

* oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

* oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,

* oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

* oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w terminie do 26.08.2022

* osobiście w sekretariacie Wydziału Cybernetyki WAT p.271/100

* listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki,

00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 * pocztą elektroniczną: sekretariat.wcy@wat.edu.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 838 798

* Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany/ wskazane numery kontaktowe i podać hasło do plików. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

* Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postepowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

* Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

* Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

* Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postepowania konkursowego

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.wcy@wat.edu.pl