adiunkt w Instytucie Matematyki

Instytut Matematyki
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

REKTOR Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Instytucie Matematyki w grupie pracowników dydaktycznych

Data ogłoszenia: 9.05.2022 r.

Termin składania ofert: 8.06.2022 r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: o pracę, na okres dwóch lat, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim. Oczekiwane jest zaangażowanie w prowadzenie zajęć praktycznych w szkole oraz opiekę nad pracami dyplomowymi licencjackimi i magisterskimi. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1)      posiadanie stopnia naukowego doktora nauk matematycznych,

2)      co najmniej pięcioletnie doświadczenie w nauczaniu na poziomie akademickim lub szkoły ponadpodstawowej,

3)      operatywna znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem na poziomie co najmniej B2 lub deklaracja uzyskania takiego certyfikatu w okresie roku od zatrudnienia.

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie:

1)      aktywny udział w pracach organizacyjnych Instytutu Matematyki,

2)      prowadzenie zajęć dydaktycznych na wysokim poziomie,

3)      podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1)        podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu,

2)       kwestionariusz osobowy, życiorys (CV),

3)        kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych lub uzyskania stopni naukowych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 328 USZWiN),

4)      kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

5)      można załączyć opinię albo referencje przełożonego z poprzedniego lub obecnego miejsca pracy,

6)      oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),

7)      oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

8)      oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478),

9)      oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478).

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi za zgodność  z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy przesłać na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Instytut Matematyki, pok. 219, Kraków, lub drogą mailową na adres email: instmat@up.krakow.pl (preferowana forma aplikowania) do dnia 8.06.2022 r.

Rozmowa kwalifikacyjna (on-line): 10.06.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do: 20.06.2022 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia 01.10.2022 r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zgodnie z trybem określonym w Statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamknięcie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z zatrudnieniem; ostateczną decyzje o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor Uczelni.

 

„Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia”.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Matematyki, pok. 219 ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków w terminie 30 od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na instmat@up.krakow.pl