adiunkt w Instytucie Prawa i Ekonomii

Instytut Prawa i Ekonomii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574)  – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Prawa i Ekonomii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Data ogłoszenia: 27.07.2022 r.

Termin składania ofert: 26.08.2022 r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: o pracę na czas określony, obowiązki dydaktyczne są realizowane głównie w języku polskim, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową, Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2  pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. 2022 r. poz. 574) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1) posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne/w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo,

2) doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie nauk prawnych,

3) potwierdzona aktualnym dorobkiem naukowym lub doświadczeniem zawodowym specjalizacja w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii i prawa ochrony danych osobowych,

4) biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

5) znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego będącego językiem urzędowym Unii Europejskiej – w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

 

Dodatkowe atuty stanowią:

1) doświadczenie w pozyskiwaniu grantów naukowych,

2) doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych w dziedzinie nauk prawnych,

3) doświadczenie w organizacji konferencji lub seminariów naukowych,

4) dorobek naukowy lub doświadczenie zawodowe w zakresie prawa Unii Europejskiej, prawa gospodarczego publicznego lub prawa administracyjnego (ogólnego, ustrojowego, materialnego lub procesowego),

5) wykonywanie, obecnie lub w przeszłości, zawodu prawniczego.

 

W przypadku zatrudnienia od pracownika będzie oczekiwane:

1) realizacja zadań związanych z kształceniem studentów,

2) aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym w działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu,

3) gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym,

4) udział w projektach naukowo-badawczych, w tym finansowanych ze źródeł zewnętrznych,

5) publikowanie wyników badań w monografiach naukowych oraz czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznym w językach: polskim i obcych,

6) realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych.

 

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1) podanie do JM Rektora o zatrudnienie,

2) kwestionariusz osobowy, życiorys (CV),

3) kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych i dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326 w związku art. 327 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),

4) wykaz publikacji (z ostatnich trzech lat),

5) wykaz projektów badawczych w realizacji których brał(a) udział kandydat(ka),

6) kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów, potwierdzających ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

7) ewentualna opinia albo referencje przełożonego z poprzedniego lub obecnego miejsca pracy,

8) oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),

9) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

10) oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574),

11) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022 r. poz. 574)

 

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi za zgodność  z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata.

 

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy przesłać na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Prawa i Ekonomii, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków (p. 234) lub drogą mailową na adres: ipe@up.krakow.pl do dnia 26.08.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 16.09.2022 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia 1.10.2022 r.

 

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zgodnie z trybem określonym w Statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamknięcie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z zatrudnieniem; ostateczną decyzje o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor  Uczelni.

„Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia”.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

 

Organizator konkursu może przewidzieć rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej w wyznaczonym przez siebie terminie. Kandydaci otrzymują zaproszenie na adres e-mail, który wskażą w dokumentach konkursowych. Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Prawa i Ekonomii, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków (pok. 234) w terminie 30 od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ipe@up.krakow.pl