adiunkt w Instytucie Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego

Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574)  – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Data ogłoszenia: 12.01.2023 r.

Termin składania ofert: 11.02.2023 r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: o pracę, na czas określony, obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim i w języku angielskim, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową, zaangażowanie w działalność organizacyjno-administracyjną. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

 

Warunki przystąpienia do konkursu:

1)        posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia, specjalność: polityka społeczna;

2)        znaczący dorobek naukowy w obszarze włączenia społecznego, usług społecznych oraz ekonomii społecznej w postaci publikacji naukowych;

3)        doświadczenie dydaktyczne w pracy w szkolnictwie wyższym na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)        doświadczenie w realizacji projektów badawczych/wdrożeniowych;

5)        biegła znajomość języka polskiego i innego języka obcego nowożytnego w mowie i w piśmie, umożliwiająca swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych.

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie przede wszystkim:

1)        realizacja zadań związanych z kształceniem studentów;

2)        prowadzenie badań;

3)        publikowanie wyników badań w czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznym oraz w monografiach;

4)        realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych;

5)        aktywny udział w pracach organizacyjnych Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego.

 

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1)      podanie do JM Rektora o zatrudnienie,

2)      kwestionariusz osobowy, życiorys (CV), 

3)      autoreferat (informacja o przebiegu pracy zawodowej, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych),

4)      kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych i dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326 w związku z art. 327 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574),

5)      wykaz publikacji naukowych (z ostatnich trzech lat),

6)      wykaz projektów badawczych, w których brał(a) udział kandydat(ka),

7)      wykaz wystąpień konferencyjnych, 

8)      kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

9)      oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu), 

10)  oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

11)  oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574),

12)  oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574). 

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, os. Stalowe 17, 31-922 Kraków, Sekretariat Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego, pok. 112, lub drogą mailową na adres: isszp@up.krakow.pl do dnia 11.02.2023 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia: 21.02.2023 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia: 01.03.2023 r. 

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zgodnie z trybem określonym w Statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamkniecie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczna z zatrudnieniem, ostateczną decyzję o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor Uczelni.

„Wysłanie dokumentów w aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia”.

 

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/  

 

Organizator konkursu może przewidzieć rozmowę kwalifikacyjną bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej w wyznaczonym przez siebie terminie i miejscu. Kandydaci otrzymują zaproszenie na adres e-mail, który wskażą w dokumentach konkursowych. Wymagane będzie osobiste stawienie się na rozmowie. Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego, pok. 112, os. Stalowe 17, 31-922 Kraków, w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na isszp@up.krakow.pl