ADIUNKT W ZAKŁADZIE MEDYCZNEJ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

hr@gumed.edu.pl
Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

ADIUNKT W ZAKŁADZIE MEDYCZNEJ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

grupa pracowników badawczo-dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie na czas określony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

·         prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym aktywny udział w upowszechnianie rezultatów działalności badawczej,

·         podejmowanie działań mających na celu pozyskanie finansowania zewnętrznego na działalność badawczą,

·         prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, w szczególności o charakterze seminaryjnym lub praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne), a także udział w opiece nad dyplomantami i doktorantami,

·         znaczący udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,

·         podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się jęz. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki  akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach oraz kursach lub stażach zagranicznych trwających łącznie min. 2 tygodnie,

·         znacząca aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze badawczym, dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły oryginalne, popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).

 

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:

·         posiadania co najmniej stopnia doktora,

·         osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej lub zawodowej,

·         znaczącej aktywności naukowej,

·         potencjału w zakresie samodzielnego pozyskiwania funduszy na realizację projektów badawczych lub badawczo-rozwojowych.

 

WYMOGI DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ:

·         ukończenie studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna, lub farmacja lub chemia,

·         posiadanie stopnia naukowego doktora nauk farmaceutycznych lub nauk chemicznych,

·         posiadanie specjalizacji lub deklaracja kandydata do uzyskania jednej ze specjalizacji z zakresu diagnostyki laboratoryjnej,

·         doświadczenie w biobankowaniu materiału genetycznego,

·         doświadczenie w zakresie badań translacyjnych od poziomu molekularnego do eksperymentów in vivo,

·         posiadanie uprawnień do wykonywania badań przedklinicznych w modelach zwierzęcych,

·         predyspozycje do projektowania i realizacji niekomercyjnych badań klinicznych,

·         doświadczenie z zakresu biologii komórki, w tym w szczegółności z wykorzystaniem cytometrii przepływowej oraz metod elektrochemicznych (nanoelektrod) do badań stresu oksydacyjnego i nitroksydacyjnego w komórkach,

·         biegła znajomość języka angielskiego, na poziomie min. B2,

·         znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

 

OCZEKIWANA CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA:

·         udokumentowane doświadczenie dydaktyczne bądź odbyte szkolenie dydaktyczne,

·         opublikowane wyniki rozprawy doktorskiej,

·         dorobek naukowy w postaci co najmniej dwóch publikacji oryginalnych pełnotekstowych (w tym co najmniej jednej oryginalnej publikacji jako pierwszy autor) w recenzowanych czasopismach naukowym z co najmniej Q2; dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 6,0 pkt. IF,

·         doświadczenie jako kierownik lub wykonawca w przynajmniej jednym projekcie badawczym lub edukacyjnym finansowanym ze źródeł zewnętrznych pozyskanym w trybie konkursowym,

·         posiadanie właściwej specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie nauk medycznych, jeśli zatrudnienie ma nastąpić w obszarze nauk klinicznych, a odpowiednie przepisy specjalizację taką przewidują,

·         doświadczenie w pracy organizacyjnej.

 

OFERUJEMY:

·         umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,

·         pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,

·         możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,

·         atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO:

·         Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania art. 113 ustawy Prawo szkolnictwie wyższym i nauce tj.:

o posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie,

o nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 wyżej wymienionej ustawy,

o spełniają wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 ustawy,

o oświadczą, że w przypadku zakwalifikowania się do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy.

·         Kandydaci zgłaszający swój udział w konkursie proszeni są o przesyłanie aplikacji (wszystkie wymagane dokumenty) za pomocą przycisku APLIKUJ.

·         Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w polskiej wersji językowej.

·         Termin nadsyłania aplikacji to 11.02.2023 r. godz. 23.59 – decyduje data wpływu dokumentów odnotowana przez system rekrutacyjny.

·         Rozstrzygnięcie konkursu dokonywane jest w oparciu o analizę dokumentacji dostarczonej przez kandydatów.

·         Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej GUMed https://praca.gumed.edu.pl/48945.html.

·         Uczelnia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

·         Ostateczną decyzję o zatrudnieniu rekomendowanego kandydata przez Komisję Konkursową podejmuje Rektor.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

·         deklarację przystąpienia do konkursu wraz z oświadczeniami:

– oświadczenie, o spełnieniu warunków zawartych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

– oświadczenie, że Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego,

·         CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych),

·         kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

·         dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem

·         (jeśli dotyczy) wykaz analizy bibliometrycznej z punktacją IF,

·         (jeśli dotyczy) potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu oraz zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach,

·         kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,

·         inne dokumenty istotne dla postępowania konkursowego np. referencje (opcjonalnie).

 

Wzory podstawowych formularzy, które należy wypełnić, zeskanować i załączyć znajdują się TUTAJ.

 

    Rektor

Prof. dr hab. Marcin Gruchała

Załączniki