asysten w grupie pracowników dydaktycznych

Akademia Pomorska w Słupsku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o bezpieczeństwie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Nr K.09.21.D

zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.)

INSTYTUCJA: AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU, INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA, KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

MIASTO: SŁUPSK

STANOWISKO: ASYSTENT (stanowisko dydaktyczne; 1/1 ETAT)

DYSCYPLINA NAUKOWA:  NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE

DZIEDZINA: NAUKI SPOŁECZNE

DATA OGŁOSZENIA: 06.07.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA Z DNIEM: 06.08.2021

LINK DO STRONY: http://bip.apsl.edu.pl/artykuly/868/nauczyciele-akademiccy

SŁOWA KLUCZOWE: asystent, wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa, teoria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Rektor Akademii Pomorskiej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania w pełnym wymiarze czasu pracy, w Akademii Pomorskiej w Słupsku jako podstawowym miejscu pracy.

Zadania:

–        opracowanie wniosków i realizacja krajowych oraz międzynarodowych projektów dydaktycznych,

–        prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami w zakresie przedmiotów dotyczących bezpieczeństwa na pierwszym i drugim stopniu,     

–        praca organizacyjna na rzecz Akademii Pomorskiej.

Wymagania:

–        co najmniej tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk o bezpieczeństwie lub dyscyplin pokrewnych,

–        posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

–        niekaralność za przestępstwo umyślne,

–        udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym,

–        znajomość programów MS Office na poziomie średniozaawansowanym,

–        znajomość obsługi sprzętu komputerowego,

–        biegłą znajomość języka obcego nowożytnego w mowie i piśmie oraz biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców).

Dodatkowymi atutami kandydata będzie:

–        wiedza oraz doświadczenie zawodowe zdobyte poza szkolnictwem wyższym w instytucjach związanych z bezpieczeństwem,

–        umiejętność obsługi bezzałogowych statków powietrznych,

–        znajomość systemu informacji geograficznej  na poziomie podstawowym,

–        udokumentowany dorobek naukowy w zakresie nauk o bezpieczeństwie,

–        komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność.

Wymagane dokumenty:

(druki do pobrania ze strony https://www.apsl.edu.pl/Pracownicy/Pozostalewzory/formularze-dotyczace-zatrudnienia-i-spraw-socjalnych – zakładka Formularze dotyczące zatrudnienia – konkurs)

1.              Podanie o zatrudnienie (kierowane do Rektora AP w Słupsku).

2.              Kwestionariusz osobowy.

3.              Życiorys.

4.              Kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu/stopnia naukowego.

5.              Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji.

6.              Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim.

7.              Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w  art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.),

8.              Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Akademia Pomorska w Słupsku będzie podstawowym miejscem pracy*.

9.              Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

 

Zgłoszenie na konkurs należy złożyć:

– osobiście lub pocztą na adres:  

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania AP w Słupsku

ul. Kozietulskiego 6 (pok. 72)

76-200 Słupsk

  z dopiskiem „Konkurs na stanowisko ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO IBiZ”

 

– pocztą elektroniczną: sekretariat.ibiz@apsl.edu.pl

o tytule wiadomości „Konkurs na stanowisko ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO IBiZ”

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcie konkursu:  20.09.2021

 

 

                                                                                                                                     z up. Rektora

 

                                                                                                                      dr hab. Marek Łukasik, prof. AP

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na AP w Słupsku

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony­  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Akademia Pomorska w Słupsku informuje, że:

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk, reprezentowany przez Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku.

2.        Akademia Pomorska w Słupsku wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: inspektor@apsl.edu.pl.

3.        Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.

4.        Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

5.        Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

6.        Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

7.        Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8.        Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.        Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10.     Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.ibiz@apsl.edu.pl