asystent

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

REKTOR UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO 
ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA

w Zakładzie Strategii Marketingowych w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania UŁKandydat na ww. stanowisko powinien spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021r., poz.478) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego.

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria merytoryczne:

1.            uzyskany tytuł magistra w dziedzinie nauk społecznych;

2.            zainteresowania badawcze w zakresie  zarządzania i marketingu strategicznego, e-marketingu, marketingu usług oraz zachowań konsumenckich;

3.            posiadać dorobek publikacyjny z zakresu marketingu, e- marketingu, marketingu usług oraz bankowości elektronicznej z wykorzystaniem własnych badań empirycznych (co najmniej 6 publikacji w wydawnictwach uwzględnionych  przez MNiSW);

4.            posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu podstaw marketingu, badań marketingowych, nowoczesnych technologii w marketingu prowadzonych w języku polskim oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych z foundations in marketing, market research, marketing communication, qualitative research in marketing w języku angielskim;

5.            biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędna do prowadzenia zajęć dydaktycznych, przygotowywania tekstów naukowych oraz wygłaszania referatów konferencyjnych w tym języku;

6.            biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, niezbędna do prowadzenia zajęć dydaktycznych, przygotowywania tekstów naukowych oraz wygłaszania referatów konferencyjnych w tym języku;

7.            udział w co najmniej 6 konferencjach naukowych (krajowych/ zagranicznych);

8.            udokumentowane co najmniej pięcioletnie doświadczenie w praktyce gospodarczej na stanowiskach związanych z marketingiem zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym;

9.            posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w opracowaniu, rozwoju oraz koordynacji projektów badawczych i badań rynku;

10.        posiadać  co najmniej 3 letnie doświadczenie w tworzeniu, rozwoju oraz koordynacji programów szkoleniowych oraz programów edukacji w biznesie.

Dodatkowymi atutami będą:

1.              zagraniczny staż naukowy,

2.              znajomość  obsługi programów SPPS, Statistica oraz Nvivo,

3.              doświadczenie w organizacji oraz koordynacji seminariów, konferencji i warsztatów o charakterze akademickim.

Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Wydział Zarządzania UŁ,Katedra Marketingu, ul. Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź

pok. 236 (tel. kontaktowy 42 635 52 05) e-mail: km.wz@uni.lodz.pl

do dnia 22.10.2021 r.  (w przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego).

Do zgłoszenia konkursowego należy dołączyć:

1.    Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego;

2.    Kwestionariusz osobowy;

3.    Życiorys;

4.    Odpis dyplomu magistra;

5.    Informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym wraz z wykazem publikacji naukowych;

6.    Zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;

7.    Oświadczenie kandydata, że spełnia wymogi określone w art. 109 ww. ustawy;

8.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz. 883);

9.      Dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29.10.2021 r.

Koszty związane z przybyciem na posiedzenie Wydziałowej Komisji Konkursowej pokrywa zainteresowany.

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy[1]

1.      Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul.  Narutowicza 68, 90-136 Łódź.

2.      W każdym przypadku Pani/ Pan może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych,
e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl

3.      Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

4.      Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

1)      obowiązujących przepisów prawa m.in. Kodeksu pracy;

2)      wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych – w sytuacjach, gdy przepis prawa nie daje podstaw do przetwarzania danych;

3)      jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym. W tym celu prosimy o zamieszczenie oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Łódzki moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”.

5.      Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na rzecz Uniwersytetu na podstawie zawartej umowy oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

6.      Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oraz w uzasadnionych przypadkach będą przechowywane zgodnie z innymi przepisami prawa, w tym z kodeksem cywilnym.

7.      Przysługuje Pani/Panu prawo:

1)      dostępu do treści swoich danych;

2)      do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;

3)      do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem;

4)      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5)      do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;

6)      do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

7)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malgorzata.bledowska@uni.lodz.pl