Asystent

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Oprogramowania Systemów Informatycznych w Instytucie Informatyki
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
 i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

 

I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

– posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie matematyki albo informatyki;

– predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego;

– biegła znajomość zagadnień związanych z automatami komórkowymi udokumentowana, np. pracą dyplomową, opracowaniem itp.;

– bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

 

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

– podanie skierowane do JM Rektora UMCS;

– odpis dyplomu magistra;

– kwestionariusz osobowy oraz życiorys lub CV;

– wykaz publikacji naukowych;

– wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

– oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574);

– oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;

– oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

– referencje, opinia o predyspozycjach do pracy badawczej i dydaktycznej.

 

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r.
w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

 

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Sekretariat Instytutu Informatyki

Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki /pok.426;427/

ul. Akademicka 9, 20-033 Lublin

 

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 15 września 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 19 września 2022 r.

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na instytut.informatyki@mail.umcs.pl