Wykładowca

dubert@awf.poznan.pl
Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

Opis stanowiska i zadań
Działalność dydaktyczna w zakresie fizjoterapii
Określenie wymagań stawianych kandydatom
§  dyplom magistra rehabilitacji ruchowej/ fizjoterapii

§  posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauk o zdrowiu, nauk medycznych

§  ukończenie studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego,

§  ukończenie kursów potwierdzone zaświadczeniami: Metoda NDT Bobath Babath, Terapia neurorozwojowa NDT-Bobath, Podstawy wczesnej
diagnostyki i terapii neurokinezjologicznej wg Vojty, dzieci z zaburzeniami centralnej koordynacji ruchowej, Diagnoza, planowanie, prowadzenie terapii
integracji sensorycznej, Kinesiology Taping, CranioSacral Therapy, Stymulacja Bazalna, dobrze widziane studia Osteopatii

§  posiadanie udokumentowanego doświadczenia dydaktycznego, w tym w realizacji zajęć o tematyce pulmonologicznej,

§  posiadanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty (PWZFz),

§  posiadanie udokumentowanego doświadczenia dydaktycznego i organizacyjnego w kształceniu fizjoterapeutów,

§  posiadanie udokumentowanego doświadczenia w pracy z dziećmi i dorosłymi pacjentami z dysfunkcjami neurologicznymi, ortopedycznymi, nerwowo-mięśniowymi,

§  posiadanie umiejętności prowadzenia badań diagnostycznych,

§  posiadanie umiejętności sporządzania i analizy dokumentacji medycznej pacjentów,

§  znajomość metod badawczych wykorzystywanych w fizjoterapii,

§  umiejętność sporządzania publikacji w języku polskim, rosyjskim oraz angielskim,

§  posiadanie biegłej obsługi komputera w zakresach: pakietu Microsoft Office, pakietu STATISTICA, platform wideokonferencyjnych (MS Teams, Google for Education, Zoom etc.), platform do nauczania w formie e-learningu, platformy Jednolitego Systemu Antyplagiatowego),

§  znajomość języka polskiego, rosyjskiego i angielskiego w mowie i piśmie oraz medycznego języka łacińskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dubert@awf.poznan.pl