Asystent

Wydział Chemii
Uniwersytet Wrocławski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Chemii Fizycznej Wydziału Chemii

Numer 83.2022.ZChF.WCh z dnia 26 lipca 2022 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Chemii Fizycznej

Stanowisko: asystent

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki ścisłe/ nauki chemiczne

Liczba etatów: 1

Termin składania dokumentów: 5 września 2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 września 2022 r.

Wymiar etatu: pełny

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: październik 2022 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

1.  Tytuł doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki chemiczne.

2.  Istotny dorobek naukowy w zakresie chemii fizycznej i teoretycznej, udokumentowany:

–      publikacjami,

–      udziałami w konferencjach,

–      wykładami na zaproszenie

3.  Doświadczenie w badaniach dielektrycznych i/lub spektroskopowych i/lub obliczeniach metodami teoretycznymi.

4.  Biegłość w posługiwaniu się językiem polski w mowie i piśmie.

5.  Znajomość języka angielskiego na poziomie, co najmniej B2.

6.  Możliwość natychmiastowego podjęcia obowiązków dydaktycznych w Zakładzie Chemii Fizycznej Wydziału Chemii UWr. (ćwiczenia laboratoryjne i ćwiczenia rachunkowe).

 Wymagania dodatkowe:

1.  Umiejętność pracy w zespole.

2.  Zaangażowanie w popularyzację nauki.

Zakres obowiązków:

obszar badawczy:

1.  Prowadzenie badań naukowych; rozwijanie nowej i oryginalnej tematyki badawczej, która będzie mogła stać się podstawą wniosku habilitacyjnego.

2.  Udział w organizacji badań naukowych.

3.  Ubieganie się o środki na finansowanie badań i kierowanie projektami badawczymi.

obszar dydaktyczny:

1.  Opieka nad doktorantami i magistrantami.

2.  Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Zakładzie Chemii Fizycznej.

obszar organizacyjny:

Udział w organizacji procesu dydaktycznego w Zakładzie Chemii Fizycznej.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

1. Życiorys naukowy.
2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
3.    Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy

(https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/O%C5%9Bwiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf)

4.    Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf ).

5.    Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.

6.    Wykaz publikacji naukowych (z aktualnymi IF i liczbą cytowań) za okres nie dłuższy niż 10 lat.

7.    Krótkie omówienie planów dydaktycznych i badawczych.

8.    Odpis (skan) dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora.

9.    Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.

10. Minimum jeden list rekomendacyjny od samodzielnego pracownika naukowego, z zastrzeżeniem, że list ten kierowany jest drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji, na adres: marcin.stepien@uwr.edu.pl, bez pośrednictwa kandydata i jest jawny jedynie dla członków Komisji.

11. W przypadku obcokrajowców – certyfikaty językowe lub oświadczenia o znajomości języka polskiego
 

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „asystent 83.2022.ZChF.WCh”.

Dodatkowe informacje:

1.    Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

2.    Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.

3.    Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

4.    Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

a)    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

b)    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,

c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl