asystent

Politechnika Białostocka
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria biomedyczna

Białystok, dn. 29 kwietnia 2021 r.

 

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych

w dyscyplinie inżynieria biomedyczna

 

Numer sprawy: WM.110.4.2021

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), § 65 ust. 1 oraz 
§ 66-68 Statutu Politechniki Białostockiej.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w szczególności następujące dokumenty:

1)    podanie skierowane do Rektora Politechniki Białostockiej o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych;

2)    kwestionariusz osobowy wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);

3)    dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra;

4)    autoreferat dotyczący dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego wraz z wykazem publikacji;

5)    oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 i 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), § 65 ust. 1 oraz § 66- 68 Statutu Politechniki Białostockiej (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);

6)    dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2; w przypadku cudzoziemców znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych;

7)    inne dokumenty, materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie.

 

Kandydat z chwilą zatrudnienia w Politechnice Białostockiej zobowiązuje się do:

1)    pozostawania w stosunku pracy z Politechnika Białostocką jako podstawowym miejscu pracy;

2)    zamieszczania afiliacji Politechniki Białostockiej w swoich publikacjach naukowych;

3)    złożenia oświadczenia o zaliczaniu do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie inżynieria biomedyczna oraz oświadczenia o reprezentowaniu dyscypliny inżynieryjna biomedyczna

 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: najpóźniej do 30 czerwca 2021 r.

Dokumenty należy składać w terminie 31 maja 2021 r. w Sekretariacie Wydziału Mechanicznego,
ul. Wiejska 45 C p. 102, 15-351 Białystok.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Politechniki Białostockiej.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wm@pb.edu.pl