asystent

Katedra Elektrotechniki i Elektrotechnologii, Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Lubelska
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Lubelskiej w Lublinie
ogłasza
KONKURS OTWARTY
na stanowisko asystenta w Katedrze Elektrotechniki i Elektrotechnologii

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Wymagane kwalifikacje:

 • tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany na kierunku elektrotechnika oraz ukończenie specjalności „Inteligentne technologie w elektrotechnice” lub podobnej;
 • ukończenie studiów z oceną co najmniej dobrą (4,0);
 • gotowość do pracy naukowej w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne;
  predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej;
 • biegła znajomość języka polskiego potwierdzona certyfikatem (w przypadku obcokrajowców) oraz komunikatywna języka angielskiego.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość narzędzi do prowadzenia symulacji numerycznych;
 • doświadczenie w obsłudze sterowników przemysłowych oraz w transmisji danych do ich obsługi;
 • doświadczenie w prowadzeniu prac eksperymentalnych;
 • umiejętność programowania przemysłowych systemów pomiarowych i kontrolnych;
 • świadectwo kwalifikacyjne E oraz D (do 1kV lub wyższe).

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie (pisemne zgłoszenie do konkursu),
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy (formularz w załączeniu),
 • odpisy dyplomów i suplementów,
 • wykaz publikacji naukowych i osiągnięć zawodowych,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i dodatkowe,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy (formularz w załączeniu),
 • list motywacyjny,
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (formularz w załączeniu).
   

Zgłoszenie do konkursu wraz z wymienioną wyżej dokumentacją należy złożyć w:

sekretariacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, pok. 216, ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin

lub

przesłać w formie elektronicznej: we.sekretariat@pollub.pl

w terminie do 25 czerwca 2023 r.
 

mail kontaktowy: j.pawlat@pollub.pl

Dokumenty niezatrudnionych kandydatów ulegają zniszczeniu po 60 dniach od zakończenia postępowania konkursowego. Jeśli aplikujący będzie chciał odzyskać dokumenty, powinien o tym fakcie poinformować w zgłoszeniu konkursowym

Załączniki