Asystent badaczo-dydaktyczny

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Biogospodarki Stosowanej

 

Opis zadań na stanowisku:
1)     prowadzenie działalności naukowej w tym badań naukowych, upowszechnianie wyników prac w postaci publikacji w czasopismach naukowych;

2)     aktywne pozyskiwanie projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych;

3)     udział w realizacji projektów badawczych;

4)     aktywny udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych;

5)     prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym zajęć zdalnych w systemie kształcenia na odległość;

6)     udział w warsztatach, szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje dydaktyczne i badawcze oraz kompetencje zawodowe;

7)     praca o charakterze organizacyjnym na rzecz jednostki i uczelni;

8)     inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki.

 

Wymagania wobec kandydata
1)     posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny z kierunków studiów: inżynieria środowiska, odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami, ochrona środowiska;

2)     wykazuje znajomość zagadnień w zakresie gospodarki odpadami, produkcji i wykorzystania biomateriałów oraz kompozytowych tworzyw sztucznych;

3)     posiada dorobek naukowy opublikowany w recenzowanych artykułach;

4)     prowadził badania we współpracy z naukowcami z zagranicy;

5)     posiada umiejętności w zakresie analiz właściwości odpadów i biomateriałów;

6)     zna język polski na poziomie bardzo dobrym;

7)     deklaruje gotowość do odbycia staży krajowych i zagranicznych, krótko i długoterminowych;

8)     zna język angielski na poziomie komunikatywnym,

9)     doświadczenie w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych będzie dodatkowym atutem,

10) nie został ukarany/-a karą dyscyplinarną wydalenia z pracy z uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat lub pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat,

11) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

12) korzysta z pełni praw publicznych,

13) nie był/-a skazany/-a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Oferujemy:
1)     zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,

2)     wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego,

3)     możliwość rozwoju zawodowego,

4)     atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy, pracę w zespole posiadającym dobre zaplecze doświadczalne i realizującym interesujące i nowoczesne tematy badawcze pozwalające na poszerzanie oraz podnoszenie kompetencji zawodowych oraz kontakty międzynarodowe

5)     atrakcyjny pakiet benefitów: dofinansowanie do wypoczynku, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dofinansowanie aktywności sportowej itp.

 

4.     Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1)     życiorys naukowy,

2)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

3)      oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, 

4)      oświadczenie o podstawowym miejscu pracy, 

5)     spis publikacji z uwzględnieniem punktacji naukowej,

6)     wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych,

7)     skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie,

8)     certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego ze wskazaniem poziomu – wymagane będą dopiero na etapie rozmowy rekrutacyjnej.

 

5.     Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres cv@upwr.edu.pl w terminie do dnia 19.02.2022 roku z dopiskiem w  tytule maila : asystent w KBS.

6.     Dokumenty powinny zawierać:

1)     informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks

pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

2)     klauzulę ws. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:       
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego.

7.     Zawarcie informacji:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1)     administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław;

2)     kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 71 3205445 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@upwr.edu.pl;

3)     podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;

4)     zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;

5)     Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

6)     Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;

7)     przysługuje Państwu prawo:

a)     dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

b)     żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

c)     do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

d)     do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

8)     w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;

9)     podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

8.     Odpowiemy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

9.      Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki.