asystent (badawczo-dydaktyczny)

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn.zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

Wymagania stawiane kandydatom:

1. Kandydat powinien posiadać:

– co najmniej stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej,

– dorobek naukowy wyrażony w postaci publikacji o łącznej liczbie minimum 500 punktów MNiSW, z Impact Factor o łącznej punktacji minimum 10 pkt, w tym co najmniej dwukrotnie jako pierwszy autor w pracach posiadających Impact Factor.

2. Kandydat powinien posiadać wiedzę w następujących obszarach naukowych:

– kultura fizyczna,

– anatomia człowieka (kompetencje potwierdzone świadectwem ukończenia rocznego stażu naukowo-dydaktycznego na Uniwersytecie Medycznym),

– antropomotoryka,

– trening sportowy i przygotowanie motoryczne.

3. Kandydat powinien posiadać doświadczenia akademickie w następujących zakresach:

– minimum 3-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej,

– planowanie i organizacja badań naukowych,

– gromadzenie i analiza danych,

– prowadzenie badań terenowych,

– prezentowanie wyników badań podczas wystąpień i konferencji,

– pisanie i publikowanie dokonań naukowych w formie pisemnej.

4. Kandydat akceptuje zasadę, wg której AWF we Wrocławiu będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Wykaz wymaganych dokumentów:

1. zgłoszenie udziału w konkursie

2. życiorys

3. zwięzła charakterystyka osiągnięć naukowych i dydaktycznych

4. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, praktykę zawodową oraz dorobek publikacyjny

5. oświadczenie zgodne z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu i zatrudnienia zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Dane osobowe osoby zainteresowanej będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie zainteresowanej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35 (Hala Wielofunkcyjna, pok. 17) lub przesłać na adres kadry@awf.wroc.pl do dnia 24.07.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lipcu 2021 r.