asystent (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

1. Niezbędne wymagania:
 predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej;
 ukończenie wyższych studiów technicznych w dyscyplinie „inżynieria lądowa i transport” lub „transport”; kierunek transport;
 co najmniej tytuł zawodowy magistra inżyniera;
 znajomość języka angielskiego, zwłaszcza technicznego;
 wskazanie Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.

2. Dodatkowe wymagania:
 zainteresowania naukowe związane z transportem kolejowym;
 biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 zdolności organizacyjne oraz umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 praca naukowa w zakresie inżynierii lądowej i transportu kolejowego (z obowiązkiem publikowania uzyskiwanych wyników);
 prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym w szczególności laboratoriów, ćwiczeń audytoryjnych i zajęć projektowych w zakresie przedmiotów zlecanych do Katedry L5;
 udział w pracach naukowych i organizacyjnych prowadzonych w Katedrze L5,
 doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych;

4. Wymagane dokumenty:
 podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych;
 szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli dotyczy);
 kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony PK–zakładka Praca na PK);
 kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 potwierdzenie odbycia szkolenia pedagogicznego lub deklaracja uzupełnienia w pierwszym roku zatrudnienia;
 dla osób zatrudnionych w szkolnictwie wyższym (poza PK) – dwie ostatnie ankiety oceny okresowej przeprowadzonej u dotychczasowego pracodawcy;
 udokumentowanie znajomości języka obcego, w przypadku obcokrajowców dodatkowo znajomości języka polskiego.

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:
 analizie złożonej dokumentacji,
 przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych (bezpośrednich lub poprzez komunikatory internetowe).

szczegółowe informacje o warunkach rekrutacji można znaleźć na stronie
https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4030&catid=26&lang=pl&Itemid=415

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agata.cholewka@pk.edu.pl