asystent badawczy

  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki fizyczne

Opis stanowiska

OTWARCIE KONKURSU 29.09.2022 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574).

Wymagania:

Od kandydata oczekuje się znajomości teoretycznych metod obliczania struktury elektronowej ab initio i / lub dynamiki jądrowej małych cząsteczek i / lub zagadnień pokrewnych w ultrazimnej kwantowej fizyce wielu ciał. Oczekujemy również motywacji i samodzielności w rozwiązywaniu problemów naukowych.

W ramach projektu kandydat wykorzysta i opracuje metody struktury elektronowej i / lub teorii rozpraszania kwantowego w celu zbadania właściwości nowych ultrazimnych kwantowych układów molekularnych lub innych powiązanych tematów w ultrazimnej kwantowej fizyce wielu ciał, ważnych dla bieżących i przyszłych prac eksperymentalnych.

Planowane zatrudnienie będzie realizowane w ramach projektu “Ultracold polyatomic molecules for controlled chemistry and precision physics” finansowanego przez European Research Council w ramach grantu ERC Starting którego kierownikiem jest dr hab. Michał Tomza. Planowany okres zatrudnienia wynosi do 48 miesięcy.

Podstawowe obowiązki:

Wykonywanie obliczeń struktury elektronowej i rozpraszania kwantowego dla zderzeń atomowych. Pisanie niezbędnych kodów komputerowych. Wyprowadzenie niezbędnych równań. Pisanie raportów i manuskryptów. Przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Warunki zatrudnienia:

Praca będzie wykonywana w Instytucie Fizyki Teoretycznej, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr hab. Michała Tomzy, kierownika projektu. Stanowisko w wymiarze 3/4 etatu na okres do 48 miesięcy.

Osoby zainteresowane pracą powinny wysłać na adres michal.tomza@fuw.edu.pl następujące dokumenty w postaci plików PDF (tytuł e-maila „Postdoc Opus”):

1.      Podanie o zatrudnienie –  w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

2.      Informację o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia – dostępny również pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

3.      Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html) w formacie PDF z zeskanowanym podpisem

4.      Odpis dyplomu magistra albo potwierdzenie uzyskania dyplomu magistra przed rozpoczęciem pracy.

5.      CV zawierające najważniejsze osiągnięcia.

6.      Potwierdzenie przyjęcia do szkoły doktorskiej przed rozpoczęciem pracy.

7.      Lista co najmniej 2 samodzielnych pracowników naukowych, którzy mogą być poproszeni przez przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej o przesłanie opinii na temat działalności naukowej (ewentualnie również dydaktycznej lub organizacyjnej) kandydata.

8.      Odpisy innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata.

W przypadku wygrania konkursu oryginalne dokumenty należy dostarczyć przed zatrudnieniem.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30.11.2022. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie przez e-mail.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa jako pracodawca.

Z administratorem można kontaktować się:

§  listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);

§  telefonicznie: 22 55 20 355.

 

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji do pracy, przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji dotyczących prowadzonej rekrutacji do pracy.

 

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane[3] na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która może przyjąć poniższe brzmienie:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie[4], która może przyjąć poniższe brzmienie:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO które zostały zawarte w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.

Uniwersytet Warszawski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[5], która może przyjąć poniższe brzmienie:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski przez okres najbliższych 9 miesięcy.
 

Wszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na adres ………………….. (wskaż właściwy dla rekrutacji)

Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.[6]

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy.

 

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, jak np. członkowie Komisji Konkursowej.

(wpisz wszystkich odbiorców danych)

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapisy prowadzimy przez Formularze Google. Państwa dane będą przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych.[7] Państwa dane będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską.[8] Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:

§  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

§  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

§  ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

§  usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;

§  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 

……………………………………..                               …………………………………………..

(miejscowość i data)                                                                                   (podpis kandydata)

[1] Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2019 poz.1040 z późniejszymi zmianami)
[2] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO);
[3] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
[4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
[5] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
[6] Art. 7 ust. 3 RODO;
[7] https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
[8] https://www.privacyshield.gov

 

COMPETITION OPENING DATE 29.09.2022

The requirements:

The candidate is expected to know theoretical methods of ab initio electronic structure calculations and/or nuclear dynamics for small molecules and/or related topics in ultracold quantum many-body physics. We also expect motivation and independence in solving scientific problems.

In the project the candidate will use and develop methods of electronic structure and/or quantum scattering theory to investigate properties of novel ultracold quantum molecular systems or other related topics in ultracold quantum many-body physics, important for ongoing and future experimental works.

The planned employment will be realized within the project „Ultracold polyatomic molecules for controlled chemistry and precision physics“ financed by the European Research Council within the Starting program grant of dr hab. Michał Tomza. The planned employment period is up to 48 months.

 

Key responsibilities:

Running electronic structure and quantum scattering calculations for small molecules. Deriving necessary equations. Writing reports and manuscripts. Preparing doctoral dissertation.

Conditions of employment:

The work will be carried out at the Institute of Theoretical Physics, Faculty of Physics, University of Warsaw under the direction of dr hab. Michał Tomza, project manager. A 75% position for a period of up to 48 months.

 

The candidate should provide the following documents:

The candidate should provide all documents to e-mail michal.tomza@fuw.edu.pl in form of PDF files (with e-mail title: „Postdoc ERC”):

 

1.      Application for the position – the pdf-format with a scanned signature.

2.      Information on the processing of personal data – information clause and consent clause – attachment to the announcement (available on the website https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2021/01/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019_EN.docx  –  the pdf-format with a scanned signature.

3.      Statement on reading and accepting the rules for job applications for a position of an academic teacher at the University of Warsaw (available on the website https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html ) –  the pdf-format with a scanned signature.

4.      Copy of MSc diploma or confirmation of obtaining a MSc degree before starting employment.

5.      CV with the most important achievements.

6.      Confirmation of admission to the doctoral school before starting work.

7.      List of at least 2 professors or senior faculty members familiar with the candidate’s achievements who may be asked for reference letters.

8.      Copy of other relevant documents confirming candidate‘s qualifications.

 

The original documents should be provided before employment.

The entire procedure will be concluded before 30.11.2022. The candidate might be asked for an interview with the commission appointed by the Dean of the Faculty. The candidates will be informed about the results individually via e-mail.

This announcement is the first step in the procedure of employing an academic teacher and its positive result will be a base for consecutive steps.

 

 

 

 

 

 

 

 

Name and Surname

 

Information on personal data processing

 

 

Controller construction of an experimental system for cooling and trapping ultracold silver atoms and mixtures of silver with alkali atoms.

Controller of your personal data processed in connection with the recruitment process is the University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, as the Employer.

 

Contact with the controller:

§  by traditional mail at: University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (name the organizational unit to which your letter is addressed);

§  by phone: 22 55 20 355.

 

Data Protection Officer (DPO)

Controller has designated Data Protection Officer whom you may contact via email at iod@adm.uw.edu.pl. You may contact the DPO in all matters relating to your personal data processing by the University of Warsaw and the exercise of rights in relation to the processing of personal data.  

 

The DPO, however, does not proceed other matters, like handling recruitment procedures, collecting recruitment documents, providing information on current recruitment process.

 

Purpose and legal grounds of data processing

Personal data of candidates for employment shall be processed for recruitment purposes only.

Your personal data shall be processed in the scope as indicated by employment law[1] (given  name (names) and family name, date of birth, contact information as provided, education, professional qualifications, previous employment) for the purposes of this recruitment process[2], whereas other data[3] shall be processed based on your consent which may take the following wording:

I agree to the processing of personal data provided in …. (e.g. CV, cover letter, and other submitted documents) by the University of Warsaw for realising my recruitment process.

If your documents include data as mentioned in Art. 9 section 1 of the GDPR (special categories of personal data), processing shall be possible upon your consent to processing such data[4] which may take the following wording:

I agree to the processing of special categories of personal data, as mentioned in Art. 9 section 1 of the GDPR, provided in ……………… (e.g. CV, cover letter, and other submitted documents) by the University of Warsaw for realising my recruitment process.

The University of Warsaw shall be also processing your personal data in future recruitment processes upon your consent[5] which may take the following wording

I consent to processing of my personal data for the purposes of any future recruitment processes at the University of Warsaw for the period of the next nine months.

You may revoke all such consents at any time by, for example, sending an email at
………………………………… (email address due for the recruitment process).

Be advised that the revocation of your consent does not affect legal compliance of processing which had been completed upon consent before its revocation.[6]

Data retention period

Your personal data collected in this recruitment process shall be stored over the period of three months from the date the recruitment process is completed.

In case you agree to process your data in future recruitments, your data shall be used over the period of nine months.

Data recipients

Officers authorized by the Controller shall have access to your personal data, the processing of which is in the scope of their duties.

Recipients of personal data may be other subjects obligated by the Controller to provide specific services involving data processing, like members of the competition committee.

 (name all recipients of data)

 

Data transfer outside the European Economic Area (EEA)

Your personal data shall be disclosed to subjects authorized by law. Signing-in is through Google Forms. Your personal data may be also processed by our provider of G-Suit for education by Google Company in their data processing centres.[7] Your data shall be protected under the standards of the Privacy Shield, accepted by the European Commission.[8] This shall guarantee an adequate level of data security.

Rights of the data subject

Under the GDPR data subjects have the following rights:

§  to access data and to receive copies of the actual data;

§  to correct (rectify) your personal data;

§  to restrict processing of personal data;

§  to erase personal data, subject to provisions of Art. 17 section 3 of the GDPR;

§  to file a claim with the President of the Personal Data Protection Office, if you believe data processing violates law.

Information on the requirement to provide data

Providing your personal data in the scope resulting from law is necessary to participate in the recruitment process. Providing other personal data is voluntary.

 

…………………………………                                                                             ………………………………

         place and date                                                                                                                      applicant’s signature

 

 

[1] Art. 22¹ of the law of June 26, 1974 Labour Code (i.e. Journal of Laws 2019 item 1040 with subsequent changes);
[2] Art. 6 section 1 letter b of the Regulation of the European Parliament and the Council (EU) 2016/679 of April 27, 2016 on protection of individual persons with regard to the personal data processing and on the free flow of such data, and also repealing Directive 95/46/EC (general regulation on data protection) (Official Journal EU L 119 of 04.05.2016, page 1, with subsequent changes) (hereinafter as the GDPR);
[3] Art. 6 section 1 letter a of the GDPR;
[4] Art. 9 section 2 letter a GDPR;
[5] Art. 6 section 1 letter a  GDPR;
[6] Art. 7 section 3  GDPR;
[7] https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
[8] https://www.privacyshield.gov

 

Załączniki