asystent badawczy

  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki fizyczne

Opis stanowiska

OTWARCIE KONKURSU 21 LUTEGO 2023 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574).

Wymagania:

Od kandydata oczekuje się znajomości teoretycznych metod obliczania struktury elektronowej ab initio i / lub dynamiki jądrowej małych cząsteczek i / lub zagadnień pokrewnych w ultrazimnej kwantowej fizyce wielu ciał. Oczekujemy również motywacji i samodzielności w rozwiązywaniu problemów naukowych.

W ramach projektu kandydat wykorzysta i opracuje metody struktury elektronowej i / lub teorii rozpraszania kwantowego w celu zbadania właściwości nowych ultrazimnych kwantowych układów molekularnych lub innych powiązanych tematów w ultrazimnej kwantowej fizyce wielu ciał, ważnych dla bieżących i przyszłych prac eksperymentalnych.

Planowane zatrudnienie będzie realizowane w ramach projektu “Ultracold polyatomic molecules for controlled chemistry and precision physics” finansowanego przez European Research Council w ramach grantu ERC Starting, którego kierownikiem jest dr hab. Michał Tomza. Planowany okres zatrudnienia wynosi do 48 miesięcy.

Podstawowe obowiązki:

Wykonywanie obliczeń struktury elektronowej i rozpraszania kwantowego dla zderzeń atomowych. Pisanie niezbędnych kodów komputerowych. Wyprowadzenie niezbędnych równań. Pisanie raportów i manuskryptów. Przygotowanie rozprawy doktorskiej.

 

Warunki zatrudnienia:

Praca będzie wykonywana w Instytucie Fizyki Teoretycznej, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr hab. Michała Tomzy, kierownika projektu. Stanowisko w wymiarze ¾ etatu na okres do 48 miesięcy.

 

Osoby zainteresowane pracą powinny wysłać na adres michal.tomza@fuw.edu.pl następujące dokumenty w postaci plików PDF (tytuł e-maila „Doktorant ERC”):

1.      Podanie o zatrudnienie –  w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

2.      Informację o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia – dostępny również pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

3.      Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html) w formacie PDF z zeskanowanym podpisem

4.      Odpis dyplomu magistra albo potwierdzenie uzyskania dyplomu magistra przed rozpoczęciem pracy.

5.      CV zawierające najważniejsze osiągnięcia.

6.      Potwierdzenie przyjęcia do szkoły doktorskiej przed rozpoczęciem pracy.

7.      Lista co najmniej 2 samodzielnych pracowników naukowych, którzy mogą być poproszeni przez przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej o przesłanie opinii na temat działalności naukowej (ewentualnie również dydaktycznej lub organizacyjnej) kandydata.

8.      Odpisy innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata.

 

W przypadku wygrania konkursu oryginalne dokumenty należy dostarczyć przed zatrudnieniem.

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30.06.2023. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie przez e-mail.

 

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

COMPETITION OPENING DATE FEBRUARY 21st, 2023

The requirements:

The candidate is expected to know theoretical methods of ab initio electronic structure calculations and/or nuclear dynamics for small molecules and/or related topics in ultracold quantum many-body physics. We also expect motivation and independence in solving scientific problems.

In the project the candidate will use and develop methods of electronic structure and/or quantum scattering theory to investigate properties of novel ultracold quantum molecular systems or other related topics in ultracold quantum many-body physics, important for ongoing and future experimental works.

The planned employment will be realized within the project „Ultracold polyatomic molecules for controlled chemistry and precision physics“ financed by the European Research Council within the Starting program grant of dr hab. Michał Tomza. The planned employment period is up to 48 months.

 

Key responsibilities:

Running electronic structure and quantum scattering calculations for small molecules. Deriving necessary equations. Writing reports and manuscripts. Preparing doctoral dissertation.

Conditions of employment:

The work will be carried out at the Institute of Theoretical Physics, Faculty of Physics, University of Warsaw under the direction of dr hab. Michał Tomza, project manager. A 75% position for a period of up to 48 months.

 

The candidate should provide the following documents:

The candidate should provide all documents to e-mail michal.tomza@fuw.edu.pl in form of PDF files (with e-mail title: „PhD Student ERC”):

 

1.      Application for the position – the pdf-format with a scanned signature.

2.      Information on the processing of personal data – information clause and consent clause – attachment to the announcement (available on the website https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2021/01/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019_EN.docx  –  the pdf-format with a scanned signature.

3.      Statement on reading and accepting the rules for job applications for a position of an academic teacher at the University of Warsaw (available on the website https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html ) –  the pdf-format with a scanned signature.

4.      Copy of MSc diploma or confirmation of obtaining a MSc degree before starting employment.

5.      CV with the most important achievements.

6.      Confirmation of admission to the doctoral school before starting work.

7.      List of at least 2 professors or senior faculty members familiar with the candidate’s achievements who may be asked for reference letters.

8.      Copy of other relevant documents confirming candidate‘s qualifications.

 

The original documents should be provided before employment.

The entire procedure will be concluded before 30.06.2023. The candidate might be asked for an interview with the commission appointed by the Dean of the Faculty. The candidates will be informed about the results individually via e-mail.

This announcement is the first step in the procedure of employing an academic teacher and its positive result will be a base for consecutive steps.

 

Załączniki