Asystent badawczy (post doc)

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych (post-doc) w Katedrze Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa w ramach projektu NCN SONATA 14 2018/31/D/NZ9/01452: ”Zmienne pole elektromagnetyczne jako czynnik regulujący ekspresję genów w roślinach na przykładzie lnu ”

 

 

 

Opis projektu

Projekt dotyczy zbadania sposobu, w jaki zmienne pole elektromagnetyczne o niskiej częstotliwości (ELF-EMF) modyfikuje ekspresję genów w roślinach. W codziennym życiu ELF-EMF występuje wokół wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub linii energetycznych. Wiele organizmów, z uwagi na zdolność do przemieszczania się, jest lokalnie i czasowo narażona na działanie pól elektromagnetycznych, podczas gdy rośliny nie mają takiej możliwości. W szczególności dotyczy to roślin uprawnych rosnących w pobliżu przesyłowych sieci energii elektrycznej lub sieci trakcyjnych (generujących właśnie ELF-EMF). Ponieważ w literaturze istnieją doniesienia o negatywnych skutkach oddziaływania pól elektromagnetycznych na wzrost i rozwój roślin, badania w tej dziedzinie wydają się być uzasadnione. Niemniej, dotychczas uzyskane wyniki opisują głównie wpływ EMF na wzrost, rozwój i fizjologię roślin, podczas gdy sam mechanizm działania pola elektromagnetycznego na rośliny pozostaje niewyjaśniony.

Projekt dotyczy zbadania sposobu, w jaki zmienne pole elektromagnetyczne (EMF) o niskiej częstotliwości modyfikuje ekspresję genów w roślinach. Identyfikacja w promotorach genów roślin motywów, które są elementami odpowiedzi roślin na EMF jest głównym celem tego wniosku. Wiedza zdobyta podczas realizacji tego projektu przyczyni się do lepszego zrozumienia regulacji ekspresji genów w roślinach i lepszego poznania potencjalnych modulatorów wzrostu i rozwoju roślin

 

 

 

 

 

Opis zadań na stanowisku:
 

1)      analiza ekspresji genów (PCR w czasie rzeczywistym);

2)      analiza przejściowych transformantów i roślin transgenicznych (szczególnie analizy poziomu aktywności systemu reporterowego oraz analiz stresu oksydacyjnego);

3)      poddawanie roślin czynnikom stresowym (biotycznym i abiotycznym) i późniejsza analiza tych roślin (m.in. ekspresja genów RT-PCR, poziom wolnych rodników, aktywność systemu reporterowego, analizy biochemiczne);

4)      planowanie eksperymentów; analiza wyników; interpretacja, prezentacja i publikacja wyników badań.

 

Wymagania wobec kandydata
1)      posiada stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii, biotechnologii lub biologii molekularnej.

2)      stopień naukowy doktora został uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (z uwzględnieniem przerw określonych w definicji stanowiska typu post-doc zawartej w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich zwanym dalej regulaminem) za wyjątkiem kobiet, które urodziły bądź przysposobiły dziecko/dzieci. Okres, jaki upłynął od uzyskania stopnia doktora, może zostać przedłużony o 18 miesięcy na każde dziecko.

3)      w ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie (przewidywana data: kwiecień 2022) kandydat/ka nie był/a zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu).

4)      w okresie pobierania wynagrodzenia za realizację projektu, pracownik nie pobiera innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich w konkursach NCN ani nie jest zatrudniony na podstawie innej umowy o pracę.

5)      opanowane techniki pracy z roślinnymi kulturami in vitro;

6)      biegła znajomość technik analitycznych:

·         w dziedzinie biochemii (m. in. techniki pracy z kwasami nukleinowymi), biologii molekularnej roślin (znajomość technik transgenezy, praca z systemem reporterowym);

·         techniki pomiaru ekspresji genów (szczególnie PCR w czasie rzeczywistym);

·         w pracy z mikroorganizmami (bakterie);

·         mile widziane doświadczenie w badaniach z użyciem pola elektromagnetycznego.

7)      umiejętność pracy w zespołach badawczych;

8)      doświadczenie w pracy badawczej udokumentowane publikacjami z Listy Filadelfijskiej (kandydat/ka powinien być pierwszym autorem przynajmniej jednej pracy opublikowanej w czasopiśmie z listy JCR);

9)      umiejętność samodzielnego wykonywania eksperymentów i przeprowadzania pełnej analizy wyników oraz prezentowania własnych dokonań (przygotowywanie publikacji);

10)  znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie potwierdzona certyfikatem na poziomie średniozaawansowanym (B2);

11)  preferowana znajomość języka polskiego umożliwiająca komunikację z personelem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz codzienną samodzielność.

12)  nie został/-ła ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z pracy z uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat lub pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat,

13)  ma pełną zdolność do czynności prawnych;

14)  korzysta z pełni praw publicznych,

15)  nie był/-ła skazany/-a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Oferujemy:
1)      wynagrodzenie PLN: 10 000 brutto brutto na miesiąc,

2)      zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia na dwa kolejne lata,

3)      możliwość rozwoju zawodowego,

4)      atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy, pracę w zespole posiadającym dobre zaplecze doświadczalne i realizującym interesujące i nowoczesne tematy badawcze pozwalające na poszerzanie oraz podnoszenie kompetencji zawodowych oraz kontakty międzynarodowe

5)      atrakcyjny pakiet benefitów: dofinansowanie do wypoczynku, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dofinansowanie aktywności sportowej itp.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
życiorys naukowy,

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, 

oświadczenie o podstawowym miejscu pracy, 
spis publikacji z uwzględnieniem punktacji naukowej, potwierdzony przez Bibliotekę Główną UPWr,
wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych,
dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie,
certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu – wymagane na etapie rozmowy rekrutacyjnej
 

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres cv@upwr.edu.pl w terminie do dnia 16.04.2022 roku z dopiskiem w tytule maila: POST DOC w KGHRiN
 

 

Dokumenty powinny zawierać:
1)      informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

Zawarcie informacji:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1)      administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław;

2)      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  jest możliwy pod numerem telefonu 71 3205445 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@upwr.edu.pl;

3)      podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;

4)      zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;

5)      Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

6)      Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;

7)      przysługuje Państwu prawo:

a)      dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

b)      żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

c)      do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

d)     do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

8)      w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;

9)      podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Odpowiemy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 

Uczelnia respektuje politykę równowagi płci oraz dopuszczenie odstępstw od porządku chronologicznego w życiorysie – w celu umożliwienia kandydatom/kandydatkom podążającym wielowymiarową ścieżką kariery – składanie życiorysów wspartych dowodami, które odzwierciedlają reprezentatywną gamę osiągnięć i kwalifikacji mających znaczenie w kontekście stanowiska, o które się ubiegają.