asystent dydaktyczny – 1 etat

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn.zm.) oraz następujące
kryteria kwalifikacyjne:
Wymagania stawiane kandydatom:
1. Stopień doktora nauk o kulturze fizycznej
2. Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty
3. Tytuł Specjalisty w dziedzinie Fizjoterapii
4. Ukończone kursy z zakresu fizjoterapii w neurologii ( NDT Bobath dla dorosłych na poziomie
rozszerzonym, PNF w spastyczności, PNF rozwijający) oraz terapii manualnej- szkoła niemiecka (240 h
zakończone egzaminem)
5. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii
(min. 3 lata)
6. Doświadczenie zawodowe, kliniczne w pracy z pacjentem z uszkodzeniami OUN (min. 10-letnie)
7. Dorobek naukowy w postaci publikacji o łącznym wskaźniku IF minimum 4
8. Kandydat akceptuje zasadę, wg której AWF we Wrocławiu będzie jego podstawowym miejscem pracy.
Wykaz wymaganych dokumentów:
1. zgłoszenie udziału w konkursie
2. życiorys
3. zwięzła charakterystyka osiągnięć naukowych i dydaktycznych
4. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, praktykę zawodową oraz dorobek publikacyjny
5. oświadczenie zgodne z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych
dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu i zatrudnienia zgodnie z Ustawą z dnia
10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
Dane osobowe osoby zainteresowanej będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia procesu
rekrutacji i nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie zainteresowanej przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych Akademii Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu, 51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35 (Hala Wielofunkcyjna, pok. 16) lub przesłać na adres
kadry@awf.wroc.pl do dnia 20.08.2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@awf.wroc.pl