Asystent dydaktyczny

Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Dziekan Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Klinice Traumatologii i Medycyny Ratunkowej

 Wymagania konkursowe:

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego,
 • Czynna znajomość j. angielskiego lub znajomość języka polskiego, w przypadku cudzoziemców
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza w Polsce
 • Dorobek dydaktyczny i organizacyjny, który w okresie nie dłuższym, niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w §10 Zarządzenia Rektora UM w Lublinie w sprawie kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich – dla stanowiska asystenta.

 Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego UM w Lublinie.
 • ​C.V. – formularz.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej.
 • ​Oświadczenie o niekaralności.
 • Karta Oceny
 • Osiągnięcia dydaktyczne do uzupełnienia Karty Oceny
 • Osiągnięcia organizacyjne do uzupełnienia Karty Oceny (Załącznik Nr 2 ZR)
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego,
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu medycznego w Polsce, jeśli dotyczy kandydata,
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
   

Kserokopie dokumentów wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia  ich do wglądu, dlatego prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny celem ustalenia terminu wizyty w Międzywydziałowym Centrum Dydaktycznym.

Dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ww. dokumentów drogą pocztową na adres : Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego ul. Chodźki 4, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e- mail: biuromcd@umlub.pl w terminie do 13.08.2021 r.

Osoba do kontaktu: Małgorzata Bieniek, malgorzata.bieniek@umlub.pl, +48 81 448 75 00

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umlub.pl.