asystent dydaktyczny

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

  Kraków, dn. 07.06.2021 r.

 

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. T. KOŚCIUSZKI

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

w Katedrze Automatyki i Informatyki

 

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Rodzaj umowy o pracę: czas określony 1.10.2021 – 30.09.2023 (2 lata)

Reprezentowana dyscyplina naukowa: informatyka techniczna i telekomunikacja; automatyka, elektronika i elektrotechnika

 

 1. Niezbędne wymagania:

·         Ukończenie studiów drugiego stopnia w zakresie informatyki lub automatyki/ automatyki i robotyki (lub równorzędnych)

·         Uzyskanie znaczących osiągnięć w czasie studiów i/lub dotychczasowej pracy zawodowej

·         Znajomość języka polskiego i języka angielskiego (poziom min. B2)

·         Przygotowanie pedagogiczne lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku asystenta dydaktycznego

·         Realizacja pensum dydaktycznego, na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Politechniki Krakowskiej, tj. w wymiarze: 360 godzin w roku akademickim

·         Prowadzenie konsultacji ze studentami

·         Opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć; przeprowadzanie zaliczeń

 

3. Wymagane dokumenty:

·         Podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej o zatrudnienie na stanowisku asystenta dydaktycznego

·         Szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)

·         Kserokopie dokumentów poświadczających ukończenie studiów drugiego stopnia w zakresie informatyki lub automatyki/automatyki i robotyki

·         Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub zobowiązanie do jego odbycia

·         Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, a w przypadku obcokrajowców dokument potwierdzający znajomość języka polskiego

·         ankieta personalna

·         oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności (zgodnie z art. 113 Ustawy)

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

·         analizie złożonej dokumentacji;

·         przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Biurze Dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej – 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, pokój 203.

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Automatyki i Informatyki

Termin składania dokumentów upływa: 13.08.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.08.2021 r.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MEiN.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Biurze Dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej w dniach 01-10.09.2021 r.  – pokój 203.

 

Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na e-0@pk.edu.pl