asystent – grupa badawczo-dydaktyczna

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

                   R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych
w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
 i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

 

I.  KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

–   posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie nauk prawnych;

–   predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego;

–   posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć w zakresie: podstaw zarządzania, zarządzania jakością w instytucjach odpowiedzianych za bezpieczeństwo wewnętrzne oraz profesji prawniczych;

–   posiadanie dorobku naukowego w zakresie prawa nowych technologii;

–   opublikowanie przynajmniej dwóch artykułów naukowych w czasopismach z listy MEiN lub w recenzowanych monografiach naukowych;

–   doświadczenie w działalności organizacyjnej na Uniwersytecie;

–   biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

 

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

   – podanie skierowane do JM Rektora UMCS;

   – odpis dyplomu magistra;

   – kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;

   – wykaz publikacji naukowych (z ostatnich trzech lat);

   – wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

   – oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574);

   – oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy, w przypadku zatrudnienia;

   – oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

–    referencje (opinia) o predyspozycjach do pracy badawczej i dydaktycznej.

 

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2022 r. do dnia
30 września 2024 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na magdalena.igras@poczta.umcs.lublin.pl