asystent naukowo-dydaktyczny

Instytut Medycyny Weterynaryjnej – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: weterynaria

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, Katedra Chorób Małych Zwierząt i Kliniki

STANOWISKO: asystent naukowo-dydaktyczny

DZIEDZINA NAUKI: nauki rolnicze, dyscyplina weterynaria

DATA OGŁOSZENIA: 01.10.2021

PUBLIKACJA DO: 08.11.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT do: 08.11.2021

LICZBA ETATÓW: 1

WYNAGRODZENIE:

E-MAIL LUB URL DO REKRUTACJI:

SŁOWA KLUCZOWE: weterynaria, małe zwierzęta

 

OPIS OGŁOSZENIA:

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.), w Statucie Uczelni (zał.2) oraz Uchwale Nr 51 – 2017/2018 Senatu SGGW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

Poszukiwany jest kandydat (-tka), który charakteryzuje się następującymi cechami:

·         posiada tytuł lekarza weterynarii

·         posiada minimum 2-letnie doświadczenie kliniczne w zakresie chorób wewnętrznych małych zwierząt (psów i kotów)

·         posiada co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, t.j. w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych oraz prowadzenie zajęć ze studentami

·         jest autorem lub współautorem co najmniej 2 publikacji naukowych (co najmniej jednej jako pierwszy autor), które ukazały się w czasopismach naukowych ogłoszonych w wykazie właściwego ministra ds. szkolnictwa wyższego w części A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu (impact factor) znajdujących się w bazie JCR

·         odbył min. 2-miesięczny staż naukowy w zagranicznym ośrodku naukowym

·         minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami

·         posiada doświadczenie w pracy z hodowlami komórkowymi, modelem zarodka kurzego, mysim oraz mikroskopią fluorescencyjną

 

Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych, udział w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe, prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z chorobami małych zwierząt na kierunku Weterynaria w SGGW.

Osoby przystępujące do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW,

2. Odpis dyplomu nadania tytułu lekarza weterynarii,

3. Kwestionariusz osobowy,

4. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji,

5. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

Ponadto osoby spoza uczelni składają dodatkowo:

1. Opinię z ostatniego miejsca pracy,

2. Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu

 

Miejsce składania dokumentów: sekretariat Katedry Chorób Małych Zwierząt i Kliniki lub Sekretariat Instytutu Medycyny Weterynaryjnej

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na imw@sggw.edu.pl