asystent – pracownik dydaktyczny

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza konkurs na zatrudnienie asystenta

 w  Katedrze Finansów i Rachunkowości

na podstawie umowy o pracę – 1 etat

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 478).

 

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

1.      Tytuł zawodowy magistra zarządzania lub kierunków pokrewnych.

2.     Zainteresowania naukowe (potwierdzone publikacjami naukowymi) skoncentrowane
 na rachunkowości finansowej w tym MSR/MSSF, rachunkowości zarządczej.
3. Znajomość metod badawczych właściwych dla nauk o zarządzaniu i jakości.
4. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, warsztaty, wykłady), w szczególności dotyczących rachunkowości finansowej, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej.
5. Doświadczenie w pracy organizatorskiej.
6. Doświadczenie w prowadzeniu badań, w tym w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, aktywny udział w projektach naukowych w charakterze badacza, umiejętność pozyskiwania środków na badania ze źródeł zewnętrznych.
7. Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego.

Warunki stanowiskowe:

1.      Nazwa stanowiska: asystent.

2.      Grupa pracowników: dydaktyczna

3.      Dyscyplina naukowa, w której kandydat będzie prowadził badania: nauki społeczne w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości.

4.      Obowiązki badawcze: prowadzenie badań naukowych, pozyskiwanie środków na badania naukowe, publikowanie wyników badań w renomowanych, punktowanych czasopismach
 i monografiach, doskonalenie warsztatu badawczego.

5.      Obowiązki dydaktyczne: prowadzenie zajęć dydaktycznych po polsku i po angielsku, doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego.

6.      Obowiązki organizacyjne: udział w pracach organizacyjnych Katedry, w tym organizacja konferencji, seminariów, warsztatów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu.

 

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

·         podanie skierowane do JM Rektora UW,

·         list motywacyjny skierowany do Komisji Konkursowej,

·         życiorys naukowy lub CV świadczące o spełnieniu wyżej opisanych warunków

·         kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW:   https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/

·         kopię dyplomu magistra,

·         wykaz publikacji,

·         oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia kandydata (do pobrania ze strony UW),

·         oświadczenie potwierdzające, że kandydat przystępujący do konkursu zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko badawczo – dydaktyczne udostępnione na stronie internetowej UW

·         informację o przetwarzaniu danych osobowych  – klauzula informacyjna oraz klauzula zgody (do pobrania ze strony UW)

 

Zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy przesłać na adres:

Dziekanat Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego: wz@wz.uw.edu.pl lub Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa. Pok. 207 B w terminie do dnia 10 kwietnia 2022 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2022 r.

 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudnienia
 na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Wydział Zarządzania UW zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

 

Dziekan

Wydziału Zarządzania UW

 prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wz@wz.uw.edu.pl