asystent – pracownik dydaktyczny

  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza konkurs na zatrudnienie asystenta

 w  Katedrze Finansów i Rachunkowości

na podstawie umowy o pracę – 1 etat

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 478).

 

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

1.      Tytuł zawodowy magistra zarządzania lub kierunków pokrewnych.

2.     Zainteresowania naukowe (potwierdzone publikacjami naukowymi) skoncentrowane
 na rachunkowości finansowej w tym MSR/MSSF, rachunkowości zarządczej.
3. Znajomość metod badawczych właściwych dla nauk o zarządzaniu i jakości.
4. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, warsztaty, wykłady), w szczególności dotyczących rachunkowości finansowej, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej.
5. Doświadczenie w pracy organizatorskiej.
6. Doświadczenie w prowadzeniu badań, w tym w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, aktywny udział w projektach naukowych w charakterze badacza, umiejętność pozyskiwania środków na badania ze źródeł zewnętrznych.
7. Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego.

Warunki stanowiskowe:

1.      Nazwa stanowiska: asystent.

2.      Grupa pracowników: dydaktyczna

3.      Dyscyplina naukowa, w której kandydat będzie prowadził badania: nauki społeczne w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości.

4.      Obowiązki badawcze: prowadzenie badań naukowych, pozyskiwanie środków na badania naukowe, publikowanie wyników badań w renomowanych, punktowanych czasopismach
 i monografiach, doskonalenie warsztatu badawczego.

5.      Obowiązki dydaktyczne: prowadzenie zajęć dydaktycznych po polsku i po angielsku, doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego.

6.      Obowiązki organizacyjne: udział w pracach organizacyjnych Katedry, w tym organizacja konferencji, seminariów, warsztatów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu.

 

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

·         podanie skierowane do JM Rektora UW,

·         list motywacyjny skierowany do Komisji Konkursowej,

·         życiorys naukowy lub CV świadczące o spełnieniu wyżej opisanych warunków

·         kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW:   https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/

·         kopię dyplomu magistra,

·         wykaz publikacji,

·         oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia kandydata (do pobrania ze strony UW),

·         oświadczenie potwierdzające, że kandydat przystępujący do konkursu zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko badawczo – dydaktyczne udostępnione na stronie internetowej UW

·         informację o przetwarzaniu danych osobowych  – klauzula informacyjna oraz klauzula zgody (do pobrania ze strony UW)

 

Zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy przesłać na adres:

Dziekanat Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego: wz@wz.uw.edu.pl lub Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa. Pok. 207 B w terminie do dnia 10 kwietnia 2022 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2022 r.

 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudnienia
 na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Wydział Zarządzania UW zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

 

Dziekan

Wydziału Zarządzania UW

 prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz