Asystent w gr. pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

ASYSTENT W GRUPIE PRACOWNIKÓW
BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH, PEŁNY ETAT –
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

 

 

INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział     

Inżynierii Lądowej i Geodezji
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: Asystent

W GRUPIE PRACOWNIKÓW badawczo-dydaktycznych

WYMIAR ETATU: pełny etat (podstawowe miejsce zatrudnienia)
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport
DATA OGŁOSZENIA: 10.03.2022r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.04.2022 r.
LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 01.07.2022 r.
SŁOWA KLUCZOWE: geodezja, kartografia, systemy informacji przestrzennej, udostępnianie geodanych, geowizualizacja

 

 

Przewidywany zakres obowiązków:

prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze minimum 100% pensum określonego
dla stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych;

aktywne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach;
uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego;
udział w realizacji prowadzonych projektów dydaktycznych, badawczych, naukowych;
udział w przygotowywaniu wniosków na konkursy organizowane przez NCN, NCBiR itp.;
udział w publikowaniu zespołowych osiągnięć naukowo-badawczych z tematyki nowoczesnej kartografii, tyflokartografii, analiz przestrzennych, zastosowania druku 3D w kartografii,
rozwijanie twórczości naukowej.
Wymagania od kandydatów:

spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.);           
tytuł zawodowy magistra inżyniera w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia
specjalność: fotogrametria, kartografia, systemy informacji przestrzennej lub pokrewne;
dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie niezbędnym do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz działalności naukowej i badawczej;
doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych i publikowaniu ich wyników w punktowanych czasopismach naukowych;
doświadczenie w prezentacji wyników prac badawczych na konferencjach naukowych będzie dodatkowym atutem;
doświadczenie w pracy badawczej za granicą będzie dodatkowym atutem;
mile widziane doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych;
 

znajomość specjalistycznego oprogramowania: ArcGIS, QGIS, oprogramowanie typu CAD i do modelowania 3D;
mile widziana znajomość języków programowania wysokiego poziomu, np. Python;
doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z następujących przedmiotów: kartografia, systemy informacji przestrzennej i/lub pokrewne;
umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.
 

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

·         podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Wojskowej Akademii Technicznej;

kwestionariusz osobowy;
życiorys zawodowy (cv.); zawierający informację o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych;
oświadczenie o posiadaniu  pełnej zdolność do czynności prawnych;
oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony;
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
oświadczenie, czy Wojskowa Akademia Techniczna będzie  podstawowym miejscem pracy;
klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę w WAT.
 

Dokumenty należy składać w terminie do 10.04.2022 r.

osobiście w sekretariacie Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, p. 11, bud. 58;
listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, (decyduje data stempla pocztowego);
pocztą elektroniczną/faksem: malgorzata.fazan@wat.edu.pl / (+48) 261 837 616
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: (+48) 261 839 692

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany/ wskazane numery kontaktowe i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych  wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

 

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych praz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty  wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji. 

 

RESEARCH AND TEACHING ASSISTANT WITHIN A GROUP OF EMPLOYEES: TEACHING, FULL TIME- FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND GEODESY

MILITARY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

 

 

INSTITUTION: Military University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Geodesy

CITY: Warsaw

POSITION: research and teaching assistant

WITHIN A GROUP OF EMPLOYEES: research and teaching

DISCIPLINE: civil engineering and transport

POSTED 10.03.2022 r.

EXPIRES  10.04.2022 r.

WEBSITE www.wig.wat.edu.pl

 

FULL EMPLOYERS FOR: 01.07.2022 r.

KEY WORDS: geodesy, cartography, geographic information systems, geodata sharing, geovisualization

 

 

Indicative terms of reference:

conducting classes at a minimum of 100% of the specified pensum for the position of assistant professor in the group of teaching staff;
active participation in national and international conferences;
participation in organizational work for the teaching process;
implementation of ongoing tasks ordered by superiors related to their competences and position held.
participation in preparation of grant applications within competitions organized by NCN, NCBiR, etc.;
participation in a publishing process of team scientific and research achievements in the field of modern cartography, tactile cartography, spatial analyzes and use of 3D printing in cartography;
development of scientific creativity.
 

Admission requirements: 

meets the requirements determined in art. 113 of the „Law on Higher Education and Science”, July 20, 2018, (Journal of Laws of 2018, item 1668),
a MSc degree in technology sciences – scientific specialization in civil engineering in the range of geodesy and cartography;
specialty in photogrammetry, cartography, geographic information systems, or similar;
a good knowledge of written and spoken Polish;
a good knowledge of the English language at a level required to conduct lectures and scientific activities;
experience in conducting research and publishing their results in acknowledged scientific journals;
experience in presenting research results at scientific conferences will be an additional advantage;
experience in research work carried out abroad will be an additional advantage;
experience in implementing publicly funded projects will be an advantage;
knowledge of specialized software: ArcGIS, QGIS, CAD (e.g. AutoCAD), 3D modelling (e.g. Rhinoceros, Blender);
knowledge of high-level programming languages such as Python is welcome;
experience in conducting classes in the following subjects: cartography, geographic information systems, and/or similar;
abilities to use analytic thinking, to work in a team and flexible hours.
 

The competition application should include:

 

 letter of application to the Rector of the Military University of Technology,
 candidate’s questionnaire,
CV,
 copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate’s
 qualifications,
 a declaration of consent to process personal data included in the job application in 
 accordance with the Data Protection Act,
 a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law
  in force,
a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime,
a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of 
 rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term
 basis/contract,
a declaration on the full use of civil rights,
 a declaration stating whether MUT is the core  workplace for the  applicant,
information clause for job applicants in MUT.
Document templates available on the website:

https://bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

 Documents should be submitted till    10.04.2022 r.

– in person to the secretary’s office of the Faculty of Engineering and Geodesy at the front
   desk, Military University of Technology, Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St,
   building 58, room 11;

– by post: at the Military University of Technology, Faculty of Engineering and Geodesy, 00-908 Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St.;

– by e-mail/fax: malgorzata.fazan@wat.edu.pl / (+48) 261 837 616

Additional information can be obtained by telephone: (+48) 261 839 692

Files sent by e-mail containing personal data should be password protected. After sending the documents, please call the indicated contact numbers and provide the password for the files.

The competition will be adjudicated no later than two weeks after the competition deadline.

The selected persons will be interviewed.

Selected candidates will be informed of the date interview by telephone.

The university reserves the right not to settle the competition without giving a reason.

The competition is the first stage of the procedure of employing an academic teacher specified in the Statute of the Military University of Technology, and its positive outcome is the basis for further proceedings. The final decision on the employment of the person selected in the competition is made by the Rector of MUT. The application that are rejected will be destroyed by the evaluating committee.

After the end of the selection process, offers that do not meet the formal requirements and all other offers, except for the offer of the selected candidate, shall be destroyed one month after the end of the competition procedure

 

Załączniki