Asystent w grupie dydaktycznej Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej

Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

Z dniem 25 maja 2023 roku

Dziekan Wydziału Lekarskiego, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie zawodowej dydaktycznej

w Katedrze i Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

1.      Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące kryteria:

l .  dorobek naukowy i wymagania do objęcia stanowiska obowiązujące na UM

      http://www.umw.edu.pl/konkursy

2.      tytuł naukowy -n/d

3.      stopień naukowy – n/d

4.      tytuł zawodowy – lekarz

5.      specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej

6.      pełne prawo wykonywania zawodu (dotyczy zawodu, dla którego przepisy szczególne przewidują posiadanie takiego prawa)

7.      dobra znajomość języka angielskiego

8.      kandydaci, którzy złożyli oświadczenie, że zatrudnienie na UM we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w rozumieniu ustawy

9.      oraz spełniające wymagania art. 113 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) tj:

a) mają pełną zdolność do czynności prawnych

b) korzystają z pełni praw publicznych

c) nie zostali ukarani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe

d) nie zostali ukarani karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony, lub wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat

            e) posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie Uczelni

2. Kandydat  przystępujący do konkursu przedkłada następujące dokumenty:

l .   wniosek konkursowy

      http://www.umw.edu.pl/konkursy

2.       kwestionariusz osobowy

3.       dokumenty potwierdzające spełnienie w/w kryteriów konkursowych

4.       zaświadczenie o średniej ocen z okresu studiów (dot. stanowisk asystenta, wykładowcy, lektora i instruktora)

5.       spis publikacji naukowych z informacją o punktacji dokonanej przez Bibliotekę Główną UM we Wrocławiu

6.       informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informacje o ewentualnych realizowanych zajęciach dydaktycznych,

7.       przedstawienie zaświadczeń i dokumentacji umożliwiającej zdobycie punktów wg przyjętego kryterium punktowego w uczelni

http://www.umw.edu.pl/konkursy

8.       kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, ew. zaświadczenie o okresie trwania studiów doktoranckich,

9.       oświadczenia określone w Regulaminie konkursu

            http://www.umw.edu.pl/konkursy

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:

Dziekanat Wydziału Lekarskiego

50-345 Wrocław, ul. Mikulicza-Radeckiego 5

Liczba stanowisk: 1

Termin składania dokumentów: 30 dni /kalendarzowych od dnia ogłoszenia tj. do dnia 23.06.2023 r.

Brak złożenia kompletu dokumentów w powyższych terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nieprzekraczającym 4 m-cy – liczony od daty ogłoszenia konkursu.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu — nie zapewnia mieszkania.

Załączniki