asystent w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • nauki o kulturze i religii

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk o Kulturze

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w zakresie nauk o kulturze i religii

w Katedrze Komparatystyki Kulturowej

Instytucja: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk o Kulturze

Miasto: Bydgoszcz

Stanowisko: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Dziedzina nauki: dziedzina nauk humanistycznych

Dyscyplina naukowa: nauki o kulturze i religii

Data ogłoszenia: 23 listopada 2022 r.

Termin składania ofert: 22 grudnia 2022 r.

Data zatrudnienia: 1 marca 2023 r.

Link do strony: https://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy

Słowa kluczowe: asystent, nauki o kulturze i religii, kultura krajów niemieckojęzycznych, germanistyka, komparatystyka

Opis:

Konkurs dotyczy stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Nauk  o Kulturze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Od kandydata oczekuje się:

– posiadania tytułu zawodowego magistra (uzyskany za granicą powinien spełniać wymogi równoważności określone w art. 326, art. 327 lub art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w szczególności w chwili składania dokumentów postępowanie nostryfikacyjne kandydata powinno być zakończone),

– złożonego oświadczenia o reprezentowaniu dyscypliny nauki o kulturze i religii bądź – jeśli kandydat do tej pory go nie składał – deklaracji o złożeniu go w razie zatrudnienia,

– udokumentowanego dorobku naukowego w zakresie nauk o kulturze i religii lub dyscyplin pokrewnych (nauki o sztuce, literaturoznawstwo),

– doskonałej znajomości języka niemieckiego, potwierdzonej dyplomem ukończenia studiów na kierunku filologia germańska/germanistyka,

– bardzo dobrej znajomości kultury krajów niemieckojęzycznych,

– od kandydata-obcokrajowca wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie podstawowym.

Do obowiązków nowo zatrudnionego asystenta będzie należało:

–  prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii,

– opublikowanie w ciągu czterech lat przynajmniej 4 prac (monografii, artykułów w czasopismach bądź tomach zbiorowych), które będą mogły zostać uwzględnione w ewaluacji jakości działalności naukowej,

– prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia, w tym w języku niemieckim,

–  realizowanie innych zadań wynikających z obowiązków pracownika.

Wykaz wymaganych dokumentów:

1)      podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora

2)      CV i list motywacyjny

3)      kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1)

4)      zdjęcie

5)      dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku filologia germańska/germanistyka 

6)      kopie świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy

7)      oświadczenie, że w razie zatrudnienia UKW będzie podstawowym miejscem pracy nauczyciela akademickiego (załącznik nr 2)

8)      oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (załącznik nr 3)

9)      oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z poświadczaniem nieprawdy (art. 233 k.k.), ( załącznik nr 4)

10)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową i reprezentowaniu dyscypliny naukowej nauki o kulturze i religii (załącznik nr 5)

11)  zaświadczenia i informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu konkursowym

–    wykaz publikacji i innych osiągnięć naukowych

–    informacja o udziale w konferencjach naukowych

–  informacja o realizowanych projektach badawczych oraz aplikowaniu o środki na badania

–     informacja o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym

12)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji (załącznik nr 6).

Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

 

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Wydział Nauk o Kulturze.

Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz

 

Kontakt e-mail: kultura@ukw.edu.pl

 

Zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Dokumenty złożone po terminie składania nie będą brane pod uwagę (o ważności przesłanych dokumentów decyduje data nadania).

Na podstawie dostarczonych dokumentów komisja konkursowa dokona wyboru zgodnie ze Statutem Uczelni oraz aktami wewnątrzuczelnianymi. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny oraz  zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Załączniki