ASYSTENT (w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych) (dwa etaty)

Wydział Cybernetyki
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW Nr 1

INSTYTUCJA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA – Wydział Cybernetyki

MIASTO: WARSZAWA

STANOWISKO: ASYSTENT (w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych) (dwa etaty)

DYSCYPLINA NAUKOWA: TECHNOLOGIE INFORMACYJNE – N 516

DATA OGŁOSZENIA: 12.07.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.08.2022

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: dydaktyka, asystent, systemy komputerowe

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Wymagania od kandydatów:

* wykształcenie wyższe techniczne w dziedzinie informatyki;

* wiedza i umiejętności w zakresie:

o architektury i organizacji komputerów,

o technologii sieciowych (szczególnie CISCO, UNIX/Linux i Microsoft),

o grafiki komputerowej,

o technik cyfrowego przetwarzania sygnałów multimedialnych,

o technologii projektowania systemów informatycznych,

o programowania w języku C,

o programowania w środowisku Visual Studio i Java (JEE).

* dodatkowo będą brane pod uwagę:

o znajomość języka angielskiego

o dorobek publikacyjny oraz uzyskane nagrody i wyróżnienia,

o udokumentowana wiedza z zakresu technologii Microsoft, UNIX/Linux lub Cisco,

o doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

* podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Wojskowej Akademii Technicznej;

* kwestionariusz osobowy;

* życiorys naukowy; informacje o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, organizacyjnych i dydaktycznych oraz planach badań naukowych;

* odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

* oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu,

* zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

* oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

* oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;

* oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony;

* oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;

* oświadczenie, że Wojskowa Akademia Techniczna będzie podstawowym miejscem pracy,

* wykaz dorobku publikacyjnego.

Dokumenty należy składać w terminie do 26.08.2022 r.

* osobiście: w sekretariacie Wydziału Cybernetyki;

* listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; * pocztą elektroniczną: sekretariat.wcy@wat.edu.pl;

* faksem: 261 837 539.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 838 703

* Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

* Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postepowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

* Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

* Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

* Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postepowania konkursoweg