asystent w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Elektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

OGŁOSZENIE

DOTYCZĄCE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

NAUCZYCIEL AKADEMICKI

 

INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna – Wydział Elektroniki

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent

W GRUPIE PRACOWNIKÓW: dydaktycznych

WYMIAR ETATU: pełny

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  10 lipca 2022r.

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 1 października 2022r.

 

Przewidywany zakres obowiązków:

–      realizacja procesu dydaktycznego, prowadzenie wykładów, ćwiczeń, zajęć    laboratoryjnych,

–      udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych;

–      rozwijanie oraz podnoszenie własnych kwalifikacji;

–      aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej;

–      realizacja zadań określonych przez przełożonych, a związanych z zajmowanym

stanowiskiem;

–      przestrzeganie przepisów obowiązujących w WAT, w tym dotyczących dyscypliny pracy, ochrony informacji niejawnych, bhp i ochrony ppoż.

 

Wymagania od kandydatów:

–      spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 1668),

–      tytuł zawodowy magistra inżyniera w specjalności: elektronika lub pokrewnej,

–      wiedza w zakresie elektroniki z uwzględnieniem elektroniki i techniki mikrofalowej,

–      wiedza z zakresu teorii pola elektromagnetycznego,

–      umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,

–      zdolność do prowadzenia zajęć dydaktycznych typu ćwiczenia rachunkowe i ćwiczenia laboratoryjne,

–      umiejętność prowadzenia zajęć w języku polskim,

–      udokumentowana znajomość języka angielskiego,

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

–      podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;

–      kwestionariusz osobowy;

–      życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

–      odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

–      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,

–      oświadczenie o posiadaniu  pełnej zdolność do czynności prawnych,

–      oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

–      oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,

–      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

–      oświadczenie, że Wojskowa Akademia Techniczna będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

 

https://bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

 

 

Dokumenty należy składać w terminie do  10.07.2022r:

–        osobiście w sekretariacie Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, bud. 45, pok. 114

–        listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki

 00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

–        pocztą elektroniczną/faksem: sekretariat.wel@wat.edu.pl fax: 261 839 444

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 050,

 

 

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany/wskazane numery kontaktowe i podać hasło do plików.       

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni  od zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

 

 

 

 

FORM FOR EMPLOYERS

 

INSTITUTION: Military University of Technology-Faculty of Electronics

CITY: Warsaw

POSITION: assistant

IN THE GROUP OF EMPLOYEES: teaching

TIME EMPLOYMENT: full

DEADLINE FOR SUBMITTING OFFERS:  July 10, 2022

WEBSITE: www.wat.edu.pl

PLANNED EMPLOYMENT FROM:  October 1, 2022

 

Expected scope of duties:

–     implementation of the didactic process, conducting lectures, exercises, laboratory classes;

–     participation in conferences, symposia and scientific seminars;

–     developing and improving own qualifications;

–     active participation in projects aimed at the development of the teaching base;

–     performing tasks specified by superiors and related to the occupied position;

–     compliance with the regulations applicable in the Military University of Technology, including those related to discipline work, protection of classified information, health and safety and fire protection

 

Admission requirements:

–          fulfillment of requirements stated in 113 article of the Act on Higher Education dated 20 July, 2018 (published Dz. U. 2018, pos. 1668),

–          professional title of Master of Science in the specialty: electronics or related,

–          knowledge in the field of electronics including microwave electronics

–          knowledge of the electromagnetic field theory,

–          analytical thinking, team working, availability,

–          ability to conduct didactic classes such as calculations and laboratory exercises in subjects related to theory and microwave technology,

–          ability to conduct classes in Polish,

–          documented knowledge of English language.

 

The competition application should include:

–    a letter of application to the Rector of the Military University of Technology,

–    candidate’s questionnaire,

–    a curriculum vitae: information on scientific interests and on research, organizational and teaching achievements,

–    copies of diplomas and other documents confirming/proving the candidate’s qualifications,

–    a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act of,

–    a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force,

–    a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime,

–    a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract,

–    a declaration on the full use of civil rights,

–    a declaration stating whether Military University of Technology is the core or non-core workplace for the applicant

 

https://bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

 

Documents should be submitted till  2022.07.10:

– in person to the secretary’s office of the Dean of the Faculty of Electronics, Military

  University of Technology, room 114, building No 45

– by post: at the Military University of Technology, Faculty of Electronics,

                00-908 Warsaw,  gen. Sylwestra Kaliskiego  2

– by e-mail/fax sekretariat.wel@wat.edu.pl fax: 261 839 444

 

 

Additional information can be obtained by telephone: +48 261 839 831

The files sent by e-mail containing personal data should be password protected. After sending the documents, please call the contact number indicated and provide the password for the files.

The selected candidates will be interviewed.

Selected candidates will be informed about the date of the interviews by phone.

Military University of Technology reserves the right to resign from adjudicating the competition without stating a reason.

The final decision to recruit a person selected by the competition is taken by Rector.

Offers that do not meet the formal requirements and all other offers, except for the offer of the selected candidate, will be destroyed within 30 days from the end of the recruitment process.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.wel@wat.edu.pl