asystent w Instytucie Neofilologii, Filologia Hiszpańska

Instytut Neofilologii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478)  – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Instytucie Neofilologii – Filologia Hiszpańska, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Data ogłoszenia: 11.01.2022 r.

Termin składania ofert: 10.02.2022 r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: o pracę, na czas określony (do 4 lat), obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku hiszpańskim, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową, Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1)       posiadanie tytułu magistra filologii hiszpańskiej i/lub magistra kulturoznawstwa w zakresie iberystyki (kandydat narodowości polskiej) i/lub tytułu równoważnego z magistrem nauk humanistycznych lub społecznych oraz dyplomu potwierdzającego uprawnienia dydaktyczne (kandydat będący rodzimym użytkownikiem języka hiszpańskiego);

2)       precyzyjny opis zainteresowań naukowych i / lub plan rozprawy doktorskiej (preferowane dyscypliny: literaturoznawstwo, językoznawstwo lub nauki o kulturze i religii krajów hiszpańskiego obszaru językowego), wraz z opinią opiekuna naukowego potwierdzającą stopień zaawansowania pracy;

3)       udokumentowany udział w życiu naukowym (np. wystąpienia na konferencjach i sympozjach, publikacje naukowe);

4)       udokumentowane doświadczenie w nauczaniu języka hiszpańskiego (A1-C2); doświadczenie w nauczaniu na wyższej uczelni lub w instytucji promującej kulturę krajów hiszpańskiego obszaru językowego będzie dodatkowym atutem;

5)       kompetencje w zakresie stosowania technologii informatyczno-komunikacyjnych w nauczaniu języka obcego, zwłaszcza w zakresie tworzenia i prowadzenia kursów e-learningowych dla celów akademickich na platformie e-learningowej;

6)       gotowość do prowadzenia zajęć w języku hiszpańskim;

7)       wykazanie się działalnością popularyzatorską w zakresie nauczania języka hiszpańskiego;

8)       doświadczenie w tłumaczeniu literackim, specjalistycznym i/lub audiowizualnym będzie dodatkowym atutem.

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie:

1)       prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku hiszpańskim i polskim;

2)       rozwój naukowy i publikowanie wyników badań w monografiach naukowych oraz w czasopismach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;

3)       udział w projektach naukowo-badawczych;

4)       działalność popularyzatorska w zakresie nauczania języka hiszpańskiego;

5)       realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych;

6)       aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym działalność na rzecz Instytutu / Katedry;

7)       podnoszenie swoich kwalifikacji dydaktycznych (również w ramach projektów, w których bierze udział Uczelnia).

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1)       podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu,

2)       kwestionariusz osobowy, życiorys (CV),

3)       informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym, organizacyjnym i popularyzatorskim (autoreferat z opisem zainteresowań badawczych i/lub planem rozprawy doktorskiej, z wykazem publikacji naukowych i popularyzatorskich, udziałem w konferencjach i projektach badawczych),

4)       kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski i nostryfikacja dyplomu równoważnego z tytułem zawodowym magistra),

5)       kopie certyfikatów, świadectw, ankiet studenckich (z ostatnich 3 lat) i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

6)       opinie/referencje przełożonych z poprzedniego miejsca pracy,

7)       oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),

8)       oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

9)       oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478),

10)    oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478). 

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi za zgodność  z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy przesłać na adres e-mailowy: filologia.hiszpanska@up.krakow.pl: (preferowana forma aplikacji) lub przesłać pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Neofilologii, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, ewentualnie złożyć osobiście w Kancelarii Uczelni (I piętro), do dnia 10.02.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 20.02.2022 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia 01.03.2022 r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Organizator konkursu przewiduje rozmowę kwalifikacyjną z użyciem technologii komunikacji zdalnej w wyznaczonym przez siebie terminie. Kandydaci otrzymają zaproszenie na adres e-mail wskazany w dokumentach konkursowych. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie zgodnie z trybem określonym w statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamknięcie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z zatrudnieniem, ostateczną decyzję o nawiązaniu stosunku pracy podejmie Rektor Uczelni.

„Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia”.

Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Neofilologii, ul. Podchorążych 2, pok. 255 (po wcześniejszym umówieniu się) w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na filologia.hiszpanska@up.krakow.pl