asystent w Instytucie Psychologii

Instytut Psychologii
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • psychologia

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Psychologii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Data ogłoszenia: 15.05.2023 r.

Termin składania ofert: 14.06.2023 r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: o pracę, na czas określony, obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową związaną z badaniami z zakresu psychologii, zaangażowanie w działalność organizacyjno-administracyjną. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574 z późn. zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1) tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie psychologia,

2) udokumentowane predyspozycje do pracy nauczyciela akademickiego potwierdzone opinią opiekuna naukowego/kierownika katedry/dyrektora instytutu lub przełożonego z poprzedniego bądź obecnego miejsca pracy,

3) udokumentowany, aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie psychologia,

4) dodatkowe kompetencje i osiągnięcia potwierdzone certyfikatami, dyplomami lub zaświadczeniami,

5) biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

6)  znajomość psychologii ogólnej i psychologii klinicznej.

Dodatkowym atutem będzie otwarty przewód doktorski w dyscyplinie psychologia.

 

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie:

1) realizowanie zadań związanych z kształceniem studentów,

2) uczestniczenie w pracach badawczych poparte publikacjami,

3) aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym w działalności organizacyjnej na rzecz instytutu/ katedry,

4) rozwój naukowy i publikowanie wyników badań w monografiach naukowych oraz czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym w językach: polskim i obcych,

5) prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim na wysokim poziomie, w tym gotowość do prowadzenia zajęć w języku angielskim,

6) realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych,

7)  doskonałe kompetencje interpersonalne.

 

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1) podanie do JM Rektora o zatrudnienie,

2) kwestionariusz osobowy, życiorys (CV),

3) kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych  (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326 w związku z art. 327 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),

4) autoreferat,

5) wykaz publikacji (z ostatnich trzech lat),

6) wykaz wystąpień konferencyjnych,

7) wykaz projektów badawczych, w realizacji których brał(a) udział kandydat(ka),

8) kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

9) ewentualne opinie albo referencje przełożonego z poprzedniego lub obecnego miejsca pracy lub promotora/opiekuna realizowanej/zrealizowanej rozprawy doktorskiej,

10)  oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),

11)  oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

12)  oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.),

13)  oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2022 poz. 574 z późn. zm).

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi za zgodność  z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata.

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy przesłać na adres Uniwersytet Pedagogiczny im.  Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Psychologii ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków (p. 348), bądź drogą mailową na adres psych@up.krakow.pl do dnia 14.06.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 10.07.2023 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia 1.10.2023 r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zgodnie z trybem określonym w Statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamkniecie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczna z zatrudnieniem, ostateczną decyzje o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor  Uczelni.

„Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia”.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

Organizator konkursu może przewidzieć rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej w wyznaczonym przez siebie terminie. Kandydaci otrzymują zaproszenie na adres e-mail, który wskażą w dokumentach konkursowych. Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Psychologii ul. Podchorążych  2, pok. 348, 30-084 Kraków (pok. 348) w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Załączniki