asystent w Instytucie Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego

Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574) – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Data ogłoszenia: 29.07.2022 r.

Termin składania ofert: 28.08.2022 r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: o pracę, na czas określony, obowiązki dydaktyczne realizowane będą głównie w języku polskim, przede wszystkim w zakresie kształcenia studentów na kierunkach praca socjalna, zarządzanie w służbach społecznych, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową, zaangażowanie w działalność organizacyjno-administracyjną. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1) tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk społecznych w zakresie praca socjalna,

2) opinia opiekuna naukowego rozprawy doktorskiej,

3) dodatkowe kompetencje i osiągnięcia potwierdzone certyfikatami, dyplomami lub zaświadczeniami,

4) biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

5) doświadczenie w działaniach organizacyjnych różnego typu.

Dodatkowe wymagania w stosunku do osób przystępujących do konkursu:

1) znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,

2) kompetencje interpersonalne.

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie:

1) realizacja zadań związanych z kształceniem studentów, 

2) uczestniczenie w pracach badawczych Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego,

3) aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym w działalności organizacyjnej na rzecz instytutu,

4) rozwój naukowy i publikowanie wyników badań w monografiach naukowych oraz czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym w językach: polskim i obcych,

5) prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim na wysokim poziomie, w tym gotowość do prowadzenia zajęć w języku angielskim,

6) realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych.

 

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1) podanie do JM Rektora o zatrudnienie,

2) kwestionariusz osobowy, życiorys (CV),

3) kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326 w związku z art. 327 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),

4) autoreferat,

5) wykaz publikacji (z ostatnich trzech lat),

6) wykaz projektów badawczych, w realizacji których brał(a) udział kandydat(ka),

7) kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

8) opinie albo referencje przełożonego z poprzedniego lub obecnego miejsca pracy lub promotora/opiekuna realizowanej/zrealizowanej rozprawy doktorskiej,

9) oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),

10) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

11) oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574),

12) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574).

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi za zgodność  z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy przesłać na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Spraw Społecznych i Zdrowa Publicznego, os. Stalowe 17, 31-922 Kraków, pok. 112 lub drogą mailową na adres isszp@up.krakow.pl do dnia 28.08.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do: 16.09.2022 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia: 1.10.2022 r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zgodnie z trybem określonym w Statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamkniecie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczna z zatrudnieniem, ostateczną decyzje o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor  Uczelni.

„Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia”.

 

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego, pok. 112, os. Stalowe 17, 31-922 Kraków, w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na isszp@up.krakow.pl