Asystent/Wykładowca

Wydział Lekarski
Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Konkurs na stanowisko Asystent/Wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych w specjalności medycyna rodzinna

Instytut Nauk Medycznych ogłasza Konkurs na stanowisko Asystent/Wykładowca  w grupie pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych w specjalności medycyna rodzinna

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1. spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668);

2. posiadają tytuł zawodowy lekarza i specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej lub są w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej

3. posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

1. CV obejmujące wyodrębnione informacje dotyczące:

·         danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail);

·         PESEL;

·         aktualnego miejsca zatrudnienia;

·         posiadanych specjalizacji lekarskich i innych kompetencji zawodowych potwierdzonych szkoleniami, kursami itp.;

·         dotychczasowego zatrudnienia zawodowego jako lekarz;

·         dotychczasowego zatrudnienia jako nauczyciel akademicki (wymienić uczelnie);

·         doświadczenia i dorobku dydaktycznego (wymienić przedmioty ze wskazaniem kierunku studiów, na którym były/są realizowane, autorstwa lub współautorstwa podręczników lub skryptów, prowadzenia kół naukowych, promotorstwa prac licencjackich lub magisterskich ze wskazaniem kierunku studiów);

·         doświadczenia zawodowego i dorobku praktycznego związanego ze słowami kluczowymi;

·         dorobku naukowego (ogólna charakterystyka tematyki, ilość prac, uczestnictwo w kongresach, zjazdach itp., funkcje w towarzystwach naukowych, redakcjach czasopism naukowych).

2. Podsumowanie ilościowe publikacji z łącznymi: punktacją MNiSzW, Wartością IF, Indeksem Hirscha

3. Aktualny wykaz publikacji opracowany chronologicznie z wyodrębnieniem dorobku związanego z słowami kluczowymi w układzie:

·         Monografie lub rozdziały w monografiach

·         Publikacje w czasopismach posiadających impact factor

·         Publikacje w innych czasopismach recenzowanych

·         Pozostałe publikacje (w tym streszczenia w materiałach zjazdowych)

4. Kopia lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

5. Kopie lub odpisy dyplomu/ów specjalizacji

6. Kopia lub odpis prawa wykonywania zawodu

7. Kopia/e lub odpis/y ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych.

8. Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego prowadzącym działalność dydaktyczną na kierunku lekarskim i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, w charakterze nauczyciela akademickiego od 1 października 2022r.

9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego ul. Oleska 48, 45-052 Opole, pok. 2.34

w terminie do dnia: 15.09.2022 r.

z dopiskiem: Konkurs na stanowisko: asystent/wykładowca w specjalności medycyna rodzinna

KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1.  Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski – Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko asystenta lub wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

5.  Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.

6.  Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.

7.  Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.

8.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe  dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na inm@uni.opole.pl