Instruktor

Dział Spraw Pracowniczych
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Prorektor ds. Studentów i Dydaktyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dniem 21.02.2023 r.

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko instruktora

w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

        I.            Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące kryteria:

1.      wymagania do objęcia stanowiska instruktora obowiązujące na UMW 

2.      tytuł zawodowy magistra na kierunku wychowanie fizyczne lub sport lub fizjoterapia

3.      znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć

4.      uprawnienie instruktorskie w zakresie dowolnej dyscypliny sportu lub realizacja godzin sekcji dowolnej dyscypliny sportu (opiekun sekcji)

5.      doświadczenie w realizacji zajęć z wychowania fizycznego i szerokorozumianej kultury fizycznej

6.      doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami będzie dodatkowym atutem

7.      kandydaci, którzy złożyli oświadczenie, że zatrudnienie na UM we Wrocławiu będzie  podstawowym miejscem pracy kandydata w rozumieniu ustawy

8.      oraz spełniające wymagania art. 20 ust.1 pkt 1-3 oraz art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.) tj.:

a)      posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie Uczelni,

b)      mają pełną zdolność do czynności prawnych,

c)      korzystają z pełni praw publicznych,

d)      nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      nie zostali ukarani karą dyscyplinarną wymienioną w art. 276 ust.1 pkt 7 i 8  ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

     II.            Kandydat  przystępujący do konkursu przedkłada następujące dokumenty:

1.      wniosek konkursowy 

2.      kwestionariusz osobowy

3.      dokumenty potwierdzające spełnienie w/w kryteriów konkursowych

4.      zaświadczenie o średniej ocen z okresu studiów (dot. stanowisk asystenta, wykładowcy, lektora i instruktora)

5.      informacje o realizowanych zajęciach dydaktycznych, szkoleniach lub konferencjach z zakresu kultury fizycznej, zaświadczenia i dokumentacja umożliwiającej zdobycie punktów wg przyjętego kryterium punktowego w uczelni +-

6.      kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, ew. zaświadczenie o okresie trwania studiów doktoranckich,

7.      oświadczenia określone w Regulaminie konkursu

 

 

Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:

Dział Spraw Pracowniczych/ Zespół ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław

p. 112, II p

 

Liczba stanowisk: 1

 

Termin składania dokumentów: 30 dni /kalendarzowych od dnia ogłoszenia tj. do dnia 23.03.2023 r.

Brak złożenia kompletu dokumentów w powyższych terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nieprzekraczającym 4 m-cy – liczony od daty ogłoszenia konkursu.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu — nie zapewnia mieszkania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ap@umed.wroc.pl