Kierownik

Dział Spraw Pracowniczych
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

O G Ł O S Z E N I E

Prorektor ds. Nauki

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dniem 25.11.2022 r.

 

ogłasza konkurs otwarty na funkcję  kierownika

 
Zespołu ds. Dydaktyki Biostatystyki w Centrum Analiz Statystycznych

          (nazwa jednostki)

 

A.     Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 

1.       legitymować się tytułem zawodowym magistra z obszaru nauk medycznych

2.      posiadać min. 5 lat stażu pracy na stanowisku asystenta, adiunkta, wykładowcy lub

pracownika naukowo-technicznego na uczelni wyższej;

3.      wykazać się publikacjami naukowymi z autorskim udziałem w zakresie zastosowań technik komputerowych i statystyki w badaniach medycznych;

4.      posiadać doświadczenie w pracach komisji dydaktycznych na uczelni;

5.      mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym;

 

 

B.      Zgodnie z § 9 ust. 2 – 4 Regulaminu postępowania konkursowego na wybór kierowników w jednostkach wydziałowych i ogólnouczelnianych, do konkursu nie może przystąpić osoba, która:

1.       nie spełnia warunków określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),

2.       z którą rektor szkoły wyższej, z powodu przyczyn stojących po stronie nauczyciela akademickiego, rozwiązał zatrudnienie w drodze ustawowego wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia na podstawie art. 124 ust. 1 pkt 3-4 art. 124 ust. 2, art. 125 i 126 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017, poz. 2183) lub art. 123 ust. 1 i 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) lub stosunek pracy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017, poz. 2183) lub art. 124 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),

3.       została ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017, poz. 2183) lub w art. 276  ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668). W/w osoba może przystąpić do konkursu dopiero po upływie okresu zatarcia kary dyscyplinarnej.

 

C.     Kandydaci przystępujący do konkursu składają następujące dokumenty:

1.       podanie,

2.       oświadczenie kandydata o zapoznaniu  i akceptacji treści „Regulaminu postępowania konkursowego na funkcje kierownicze w  jednostkach wydziałowych, ogólnouczelnianych i innych jednostkach organizacyjnych”,

3.       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji oraz konkursu,

4.       życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej w tym pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej,

5.       odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego (jeżeli dotyczy)

6.       odpis odpowiedniej specjalizacji (jeżeli dotyczy),

7.       spis publikacji z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną UMW,

8.       informację o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej,

9.       proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs,

10.   zaświadczenie o braku zastrzeżeń ze strony odpowiedniej izby korporacyjnej właściwej dla miejsca zatrudnienia kandydata (jeżeli dotyczy),

11.   deklarację w sprawie podstawowego zatrudnienia zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),

12.   informację o zatrudnieniu u dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą, jako dodatkowym miejscu pracy z chwilą zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu,

13.   oświadczenie o braku przesłanek, o których mowa w pkt. B: 1, 2, 3,

14.   ewentualne referencje lub opinie,

15.   w przypadku osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz osób, których stosunek pracy rozwiązuje się przed dniem objęcia funkcji, kandydaci składają dodatkowo zaświadczenia: potwierdzające odbycie staży zagranicznych trwających minimum jeden miesiąc, poświadczające dotychczasowe osiągnięcia dydaktyczne, prowadzenie studiów w języku obcym,  kierowanie grantem naukowym, promotorstwo przewodów doktorskich, opracowanie wzoru użytkowego lub patentu, zaświadczenia o uzyskanych nagrodach.

 

D.     Dokumenty należy składać osobiście  lub wysłać listem poleconym na adres:

 

Dział Spraw Pracowniczych/ Zespół ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław

p. 112

 

Termin  składania dokumentów: 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia upływa dnia 25.12.2022 r.

 

Decyzję o powołaniu na kierownika jednostki organizacyjnej podejmuje Rektor biorąc pod uwagę dokumentację konkursu, oraz wyniki głosowania komisji konkursowej (§ 16 Regulaminu postępowania konkursowego na funkcje kierownicze w jednostkach wydziałowych oraz ogólnouczelnianych).

W przypadku kandydatów niebędących pracownikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz osób, których stosunek pracy rozwiązuje się przed dniem objęcia funkcji, Komisja konkursowa przeprowadza dodatkowo czynności wynikające z Regulaminu przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia konkursu.

 

 

Prorektor ds. Nauki

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

 

       Prof. dr  hab. Piotr Dzięgiel

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ap@umed.wroc.pl