Konkurs na stanowisko PROFESORA W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH w KATEDRZE INTERNY Z ZAKŁADEM PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH w KATEDRZE INTERNY Z ZAKŁADEM PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wymagania konkursowe:

– Posiadanie tytułu naukowego profesora
– Posiadanie znaczącego dorobku naukowego, który w okresie nie dłuższym niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w Zarządzeniu nr 127/2019 w sprawie kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich dla stanowiska profesora (§ 16)
– Czynna znajomość j. obcego lub znajomość języka polskiego, w przypadku cudzoziemców

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

Podanie skierowane do Dziekana

C.V. – formularz
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Poświadczona kserokopia potwierdzająca posiadanie tytułu naukowego profesora
Dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego
W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego
Karta ewaluacji/oceny w obszarze naukowym
Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopię publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji

Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce, w której kandydat ubiega się o zatrudnienie
Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy

Oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie

Oświadczenie o niekaralności

Dokumenty należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w terminie do 12 lipca 2021 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Staszica 4/6, 20-081 Lublin, pok. 19, klatka C (osoba do kontaktu – Katarzyna Banach ).

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umlub.pl.