Lektor języka włoskiego

Studium Języków Obcych
Politechnika Koszalińska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

JM Rektor Politechniki Koszalińskiej

ogłasza KONKURS na stanowisko LEKTORA języka włoskiego w Studium Języków Obcych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz.1668 ze zm.) oraz w Statucie Politechniki Koszalińskiej.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać następujące wymagania:

·         posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra,

·         wykazywać predyspozycje do pracy dydaktycznej,

·         posiadać potwierdzone kompetencje pedagogiczne.

Wymagane dokumenty:

·         podanie adresowane do JM Rektora Politechniki Koszalińskiej o zatrudnienie na stanowisku lektora,

·         życiorys lub kwestionariusz osobowy,

·         oświadczenie kandydata stwierdzające, że Politechnika Koszalińska będzie podstawowym miejscem pracy,

·         kserokopie/skany odpowiednich dyplomów i certyfikatów,

·         zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 z 2002 roku, poz. 926, z późń. zm.).

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o dostarczenie powyższych dokumentów do Sekretariatu Studium Języków Obcych Politechniki Koszalińskiej pok. 304 B przy ul. Kwiatkowskiego 6 E w Koszalinie lub przesłanie na adres: Studium Języków Obcych Politechniki Koszalińskiej ul. Kwiatkowskiego 6 E 75-343 Koszalin z dopiskiem KONKURS. Istnieje również możliwość przesłania dokumentów pocztą elektroniczną na adres: sjo@tu.koszalin.pl.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 30.09.2021 r.

Politechnika Koszalińska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sjo@tu.koszalin.pl