lektor dydaktyczny

Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: językoznawstwo

WPL-1210- 7/2022

 

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza konkurs

na stanowisko lektora w grupie pracowników dydaktycznych

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Instytucie Filologii Klasycznej

w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego

(liczba stanowisk – 1, umowa na czas określony na okres 12 miesięcy,

począwszy od 1 października 2022 r.)

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 123 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190).

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

–   Posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie filologii klasycznej.

–   Doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania języka łacińskiego na poziomie akademickim, wsparte przygotowaniem metodycznym.  

–   Przygotowanie do prowadzenia różnorodnych lektoratów języka łacińskiego na wszystkich poziomach nauczania.

–   Wysoki poziom dotychczasowej pracy dydaktycznej potwierdzony przez oceny w ankietach studenckich oraz opinie przełożonych.

–   Doświadczenie w zakresie działań popularyzujących język łaciński i wiedzę o kulturze antycznej.

–   Dodatkowym atutem będzie doświadczenie biblioteczne w zakresie obsługi księgozbioru dydaktycznego.

–   Gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych, a także do stałego podnoszenia kompetencji i doskonalenia warsztatu dydaktycznego, wprowadzania innowacji dydaktycznych; angażowania się w opiekę nad rozwojem naukowym studentów.

–   Gotowość do podejmowania się i odpowiedzialnego pełnienia obowiązków i funkcji organizacyjnych, zwłaszcza wynikających z bieżących potrzeb Wydziału Polonistyki, a związanych z organizowanym w jednostce kształceniem.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Podanie o zatrudnienie adresowane do Rektora UW.
 • Życiorys (w tym informacja o dotychczasowej działalności dydaktycznej).
 • Ankiety studenckie oceniające zajęcia dydaktyczne prowadzone w ciągu ostatnich 2 lat oraz wyniki hospitacji tych zajęć.
 • Odpis dyplomu magisterskiego.
 • Kwestionariusz osobowy sporządzony zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Kwestionariusz-osobowy_kandydat_11_2019.docx
 • Aktualna opinia bezpośredniego przełożonego.
 • Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z udostępnionymi na stronie internetowej Wydziału Polonistyki zasadami przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (http://www.polon.uw.edu.pl/zatrudnienia) oraz akceptację wyżej wymienionych zasad.
 • Oświadczenie stwierdzające, że UW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, sporządzone zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/O%C5%9Bwiadczenie_podstawowe-miejsce-pracy_pe%C5%82en-etat_2019.doc
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy na Uniwersytecie Warszawskim wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, sporządzone zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM: 16.05.2022

 

Dokumenty należy składać osobiście lub wysyłać pocztą na adres:

Dziekanat Wydziału Polonistyki

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa.

 

Skan dokumentów (wszystkie dokumenty w jednym pliku opatrzonym nazwą ‘nazwisko-konkurs’) należy równolegle przesłać pocztą elektroniczną na adres:

dziekan.polon@uw.edu.pl

 

Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. (tekst jednolity: Monitor UW z 2020 r. poz. 388) i Regulaminem Wydziału Polonistyki UW, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 13 Rektora UW z dnia 22 stycznia 2020 r. (Monitor UW z 2020 r. poz. 42).

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.06.2022

 

Warszawa, dnia  13.04.2022

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekan.polon@uw.edu.pl