Lektor języka angielskiego – 2 etaty na zastępstwo

Centrum Języków Obcych
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574) – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza konkurs na dwa stanowiska lektora języka angielskiego w Centrum Języków Obcych w grupie pracowników dydaktycznych.

Data ogłoszenia: 02.01.2023 r.

Termin składania ofert: 1.02.2023 r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo, obowiązki dydaktyczne realizowane są głównie w języku angielskim i polskim. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1)     posiadanie tytułu zawodowego magistra w dyscyplinie filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej w zakresie języka angielskiego.

W przypadku native speakera posiadanie tytułu zawodowego magistra w dziedzinie nauk humanistycznych i uprawnień do nauczania języka angielskiego,

2)     udokumentowane doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w nauczaniu osób niepełnosprawnych.

 

Dodatkowe wymagania w stosunku do osób przystępujących do konkursu:

1)     udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej i organizacyjnej,

2)     doświadczenie w nauczaniu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz w nauczaniu języków specjalistycznych.

 

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie przede wszystkim:

1)     realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych, związanych z działalnością dydaktyczną i organizacyjną jednostki,

2)     gotowość do prowadzenia zajęć w języku angielskim i polskim,

3)     aktywny udział w życiu akademickim.

 

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1)       podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu,

2)     kwestionariusz osobowy, życiorys (CV),

3)     kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych  (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326, w związku z art. 327 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),

4)     wykaz publikacji,

5)     wykaz wystąpień konferencyjnych,

6)     kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

7)     opinia albo referencje przełożonego z poprzedniego lub obecnego miejsca pracy,

8)     oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),

9)     oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

10) oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574),

11) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca2018 r. Prawo o szkolnictwie  wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574).

 

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi za zgodność  z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorążych 2 Kraków, Sekretariat Centrum Języków Obcych, pok. 463, lub drogą mailową na adres cjo@up.krakow.pl do dnia 1.02.2023 r.

 

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami odbędzie się przed rozstrzygnięciem  konkursu. O dokładnym terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną (adres e-mail).

Termin rozstrzygnięcia konkursu do: 15.02.2023 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia 01.03.2023 r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zgodnie z trybem określonym w Statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamkniecie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczna z zatrudnieniem, ostateczną decyzję o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor Uczelni.

„Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia”.

 

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

 

Organizator konkursu może przewidzieć rozmowę kwalifikacyjną bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej w wyznaczonym przez siebie terminie. Kandydaci otrzymują zaproszenie na adres e-mail, który wskażą w dokumentach konkursowych. Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Centrum Języków Obcych, pok. 463 ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Załączniki