Lektor języka angielskiego – dwa etaty

Centrum Językowe
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na dwa stanowiska lektora języka angielskiego
w grupie pracowników dydaktycznych
w pełnym wymiarze etatu
w Centrum Językowym

Główne zadania:

  1. prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim,
  2. współudział w organizacji konferencji,
  3. działalność organizacyjna na rzecz Centrum Językowego i Uczelni,
  4. realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wymagania wobec kandydatów:

O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli wyższe studia filologiczne z wynikiem co najmniej dobrym i uzyskali tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej i spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) i Statucie Uczelni.

Od kandydata wymagane są:

  • uprawnienia pedagogiczne,
  • w przypadku obcokrajowców – uprawnienia pedagogiczne dotyczące nauczania języka angielskiego jako obcego,
  • w przypadku obcokrajowców – dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć.

* Druki formularzy i oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.uek.krakow.pl/artykuly/203/dokumenty-do-pobrania

Szczegółowy opis wymagań w załączonym pliku. 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na zielinsl@uek.krakow.pl