lektor języka niemieckiego

  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych

Opis stanowiska

Dyrektor Szkoły Języków Obcych UW ogłasza, za zgodą JM Rektora UW,  konkurs na stanowisko

lektora języka niemieckiego w grupie pracowników dydaktycznych (1 stanowisko)

Okres zatrudnienia: 2 lata

Termin rozpoczęcia pracy: 1.10.2021

Wymiar etatu: pełen etat

Wymagania:

 a) dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (magisterskich) filologicznych w zakresie języka niemieckiego

b)  doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej

d) uprawnienia pedagogiczne do nauczania języka niemieckiego

e) udokumentowany rozwój zawodowy: ukończenie kursów doskonalenia zawodowego, udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Dokumenty:

 a) list motywacyjny w języku polskim i  niemieckim

 b) życiorys w języku polskim i języku niemieckim

 c) odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia (magisterskich) filologicznych w zakresie  języka niemieckiego;

d) poświadczenie uprawnień pedagogicznych;

 e) poświadczenie stażu pracy z uwzględnieniem formy i wymiaru zatrudnienia (nie dotyczy kandydatów obecnie zatrudnionych w UW);

Dodatkowym atutem będzie dołączenie, poświadczonych przez instytucję wydającą, opinii, kopii sprawozdań z hospitacji, wyników ankiet, zaświadczeń o zdobytych kwalifikacjach i odbytych szkoleniach.

Obowiązki wynikające ze stanowiska:

a)      przeprowadzanie zajęć dydaktycznych zgodnie z opracowanymi uprzednio sylabusami;

b)      udział w sesjach egzaminacyjnych;

c)      udział w działaniach merytorycznych i organizacyjnych na rzecz Jednostki i Uczelni zlecanych przez przełożonych;

d)      udział w zebraniach pracowniczych;

Informujemy, że konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć oświadczenie, w którym potwierdzają, że że zapoznali się i akceptują zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela, udostępnione na stronie szjo.uw.edu.pl.

Uprzejmie prosimy o załączenie do dokumentów aplikacyjnych skanu wypełnionej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, znajdującej się pod adresem:

https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx

 

Dokumenty prosimy składać drogą elektroniczną na adres pracownik.szjo@uw.edu.pl do 30 maja 2021 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż  21 czerwca 2021 r.

Kandydaci będą informowani drogą mailową wyłącznie w przypadku dopuszczenia do dalszego postępowania konkursowego.